LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์หน่วยต้อหิน โรงพยาบาลราชวิถี
  • อาจารย์พิเศษสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต  คณะแพทยศาสตร์   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตร จักษุวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • อนุสาขาต้อหิน โรงพยาบาลราชวิถี  

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
----16:30-19:30 น.--