LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • การตรวจสุขภาพทางอาชีวเวชศาสตร์
  • ผลงานวิจัยด้านอาชีวเวชศาสตร์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • อนุมัติบัตรแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง สาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์
  • หลักสูตรการจัดการอาชีวอนามัยและเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อมสำหรับแพทย์ กรมควบคุมโรค
  • หลักสูตรการอบรมพัฒนาศักยภาพแพทย์เวชศาสตร์ป้องกัน กรมควบคุมโรค
  • Certificate of Completion in Core Elements of Occupational Health Oregon Health & Science University
  • Certificate in OGUK Doctors Training workshop OGUK RSOccupational Health Aberdeen United kingdom

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาชิกสมาคมแพทย์เวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย
  • สมาชิกสมาคมโรคจากการประกอบอาชีพ และ สิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
------09:00-15:00 น.