LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • จักษุแพทย์โรงพยาบาลชุมแพ จ.ขอนแก่นปี2556-2558
  • อาจารย์แพทย์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปี2559-2560

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • Fellowship of Neuro-ophthalmology คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย
  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - 16:00-19:30 น. - - - -