LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี(โรงพยาบาลเด็ก)ปี2547-ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรเฉพาะทาง สาขาโสต ศอ นาสิก วิทยา

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-----17:30-19:30 น. ศุกร์ที่ 2,4-