LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลบางพลี

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ทั่วไป จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • อายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
----17:00-20:00 น.--