LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • เวชปฏิบัติด้านการตรวจสุขภาพแบบแพทย์เฉพาะทาง (ตรวจสุขภาพส่วนบุคคล ครอบครัว คนทำงาน และผู้สูงอายุ) 22 ปี
  • งานให้คำแนะนำข้อมูลจากงานวิจัย เพื่อการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค ในผู้รับการตรวจสุขภาพ 22 ปี

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขารังสีวิทยาวินิจฉัย คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
  • หนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา
  • หนังสืออนุมัติสาขาเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินิก และแขนงอาชีวเวชศาสตร์ แพทยสภา

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
08:00-16:00 น.-08:00-16:00 น.08:00-16:00 น.08:00-16:00 น.08:00-16:00 น.-