LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • อาจารย์แพทย์และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลมะการักษ์ จ.กาญจนบุรี

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตร สาขาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • อาจารย์แพทย์และแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว โรงพยาบาลมะการักษ์
  • สมาชิกราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว
  • สมาชิกแพทย์ พอสว.
  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- 09.00-15:00 น. 09.00-15:00 น. 09.00-15:00 น. - - -