LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลบ้านหมี่ จ.ลพบุรี หัวหน้ากลุ่มงานโสต ศอ นาสิก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 วิทยาลัยแพทยศาสตร์กรุงเทพมหานคร และวชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรอนุสาขาโสตประสาทวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
------13:00-16:00 น. เสาร์ที่ 1,3,5