LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพฯมหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ องครักษ์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาวิสัญญีวิทยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
  • อนุสาขาการระงับปวด โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา
  • สมาคมศึกษาเรื่องความปวดแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - - - -