LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • คณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ2 คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ปริญญาโท สาขาทันตกรรมรากเทียม มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ปริญญาโท สาขา ทันตกรรมรากเทียมและการผ่าตัดช่องปาก ประเทศเยอรมัน
  • ประกาศนียบัตร ศัลยศาสตร์ช่องปากและแม็กซิลโลเฟเชียล มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตร การผ่าตัดเนื้อฝังรากฟันเทียมขั้นสูง ประเทศสหรัฐอเมริกา
  • ปริญญาเอก สาขาชีววิทยาช่องปาก มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมศัลยศาสตร์ช่องปากแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
-17:00-20:00 น.-----