LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลศิริราช

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
----12:00-17:00 น.--