LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • สถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พศ.2555-2557
  • โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์ พศ.2557- ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

วุฒิบัตร

  • จิตเวชเด็กและวัยรุ่น โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
  • ชมรมจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
16.00 - 20.0016.00 - 20.0016.00 - 20.0016.00 - 20.0016.00 - 20.0016.00 - 20.0016.00 - 20.00