LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี พ.ศ.2558-2562
  • โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ พ.ศ.2562-ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • อายุรศาสตร์ โรงพยาบาลพระปกเกล้าจันทบุรี

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาชิกราชวิทยาลัยอายุรแพทย์

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
17:00-20:00 น.------