LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • จักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • แพทยสภา
  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
17:00-19.30 น.-17:00-19:30 น.---17:00-19:00 น.