LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • คลินิกพิเศษคณะทันตกรรม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี2540-ถึงปัจจุบัน
  • ปัจจุบันแผนกทันตกรรมโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ปี2550-ปัจจุบัน

ประวัติการศึกษา

  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิตคณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

วุฒิบัตร

  • ประกาศนียบัตรปริทันต์วิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • สมาคมทันตแพทยสภาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมทันตแพทยเอกชนแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
--09:00-16:00 น.----