LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • ผู้อำนวยการกอง กฟอ.
  • ผู้อำนวยการกองอายุรกรรม
  • รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลฝ่ายบริหาร

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาตร์บัณฑิต Fatima College of Medicine

วุฒิบัตร

  • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ฟื้นฟู ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟู
  • ปริญญาโท เภสัชมหาบัณฑิต สรีระวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟูแห่งประเทศไทย
  • สมาคมการศึกษาความปวดแห่งประเทศไทย
  • สมาคมประสาทวิทยาแห่งประเทศไทย
  • สมาคมรูมาติสซั่มแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
08:00-12:00 น. - - - - - -