LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • หัวหน้างานประสาทจักษุกลุ่มงานจักษุ โรงพยาบาลราชวิถีกรมการแพทย์
  • จักษุแพทย์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
  • อาจารย์แพทย์ สถาบันรวมผลิตแพทย์ ภาควิชาจักษุวิทยา คณะแพทยศาสตร์ กรมการแพทย์ มหาวิทยาลัยรังสิต
  • อนุกรรมการพิจารณาให้บุคคลประกอบโรคศิลปะ อาศัยทัศนมาตรศาสตร์ กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กองประกอบโรคศิลป

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • จักษุวิทยา แพทยสภา
  • ประกาศนียบัตรวิทยาศาสตร์การแพทย์ชั้นสูง ทางคลินิก มหาวิทยาลัยมหิดล
  • ประกาศนียบัตรผู้เชี่ยวชาญอนุสาขาประสาทจักษุ ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ แห่งประเทศไทย

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์ แห่งประเทศไทย
  • ชมรมจักษุแพทย์ด้านสายตา (RSTO)

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
------09:00-12:30 น.