LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

 • แพทย์ประจำบ้านกุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี (ร.พ.เด็ก)
 • แพทย์ผู้ช่วยอาจารย์หน่วยกุมารเวชศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจเวชบำบัดวิกฤติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • Fellowship in sleep Medicine (ปัญหาการนอน) at Tulane Hospital U.S.A.
 • กุมารแพทย์สาขาโรคระบบทางเดินหายใจเวชบำบัดวิกฤติ และปัญหาการนอน โรงพยาบาลรามาธิบดี

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒประสานมิตร

วุฒิบัตร

 • กุมารเวชศาสตร์ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • ประกาศนียบัตรกุมารเวชศาสตร์สาขาโรคระบบทางเดินหายใจเวชบำบัดวิกฤติ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี
 • อนุมัติบัตรทางเวชศาสตร์ครอบครัว จากราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ครอบครัว แห่งประเทศไทย
 • ประกาศนียบัตรสาขาปัญหาการนอน

สมาชิกสมาคมแพทย์

 • สมาชิกแพทยสภา
 • สมาคมกุมารแพทย์และราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แห่งประเทศไทย
 • สมาคมเวชบำบัดวิกฤตแห่งประเทศไทย
 • ชมรมโรคระบบหายใจและเวชบำบัดวิกฤตในเด็กแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
09:00-10:00 น. , 10:00-12:00 น.------