LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • รับราชการประจำศูนย์การแพทย์เฉพาะทางออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาลเลิดสิน พ.ศ. 2552 - 2554
  • รองผู้อำนวยการสถาบันออร์โธปิดิกส์ โรงพยาบาเลิดสิน
  • ประธานอนุสาขากระดูกสันหลัง ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ฯ วาระ 54-56
  • ประธานคณะกรรมการจริยธรรม ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์ฯ วาระ 54-56

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยแพทย์ออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
  • แพทยสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
13:00-18:00 น.10:00-16:00 น.-08:00-16:00 น.---