LCP Large Image

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ทั่วไป คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
----17:00-20:00 น. พฤหัสบดีที่ 1,3,5--