LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • แพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิคส์ หน่วยกระดูกสันหลัง ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิคส์ โรงพยาบาลเลิดสิน

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางด้านออร์โธปิดิคส์โรงพยาบาลเลิดสิน

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์วันจันทร์วันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์วันเสาร์
16.00 - 20.0016.00 - 20.0016.00 - 20.0016.00 - 20.0016.00 - 20.0016.00 - 20.0016.00 - 20.00