LCP Large Image
ผลการค้นหา (2)
เช็กความเสี่ยง ‘ก่อนหลอดเลือดหัวใจตีบ’ โปรแกรมตรวจหาคราบหินปูนที่หลอดเลือด (CT Coronary Calcium Score) หากคุณ... ประวัติครอบครัวเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ อายุ 45 ปีขึ้นไป มีโรคความดันโลหิตสูง เบาหวาน สูบบุหรี่ ไขมันในเส้นเลือดผิดปกติ ไม่ออกกำลังกาย / อ้วน / เครียด   เงื่อนไข: ราคาดังกล่าวรวมค่าแพทย์ และค่าบริการโรงพยาบาลแล้ว ราคาดังกล่าวไม่รวมกรณีตรวจพบความผิดปกติ หากจำเป็นต้องได้รับการตรวจวินิจฉัยและรักษาเพิ่มเติม คิดอัตราค่าบริการเพิ่มตามจริง ขอสงวนสิทธิ์เฉพาะผู้รับบริกาสัญชาติไทยเท่านั้น โปรแกรมเหมาจ่ายนี้ไม่สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินสด หรือโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นได้ทุกกรณี โรงพยาบาลฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไข โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า กรุณานัดหมายล่วงหน้าก่อนเข้ารับบริการ โทร. 02 340 7777 ระยะเวลาส่งเสริมการขาย ตั้งแต่วันนี้ – 30 พฤศจิกายน 2566 สามารถรับบริการได้ถึง 31 ธันวาคม 2566
รูปแบบการบริการ   ค่าบริการที่ไม่รวมในโปรแกรม ล้างมืออย่างถูกวิธีด้วยน้ำและสบู่ หรือเจลแอลกอฮอล์ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารและหลังเข้าห้องน้ำ หลีกเลี่ยงการใช้มือสัมผัสใบหน้า ตา ปาก จมูก สวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากบ้าน หลีกเลี่ยงการไปในที่สาธารณะโดยไม่จำเป็น หากเลี่ยงไม่ได้ เมื่อไปในสถานที่ต่างๆ เพิ่มภูมิต้านทานให้กับตัวเอง หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ออกกำลังกายอย่างน้อย 150 นาทีต่อสัปดาห์ เลือกรับประทานอาหารที่มีประโยชน์ สังเกตอาการตนเอง หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น มีไข้ ไอ จาม มีน้ำมูก หรือเหนื่อยหอบ ควรปรึกษาแพทย์