‘วัยสูงอายุ’ นอกจากจะเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายและจิตใจแล้ว ‘อวัยวะในช่องปาก’ ก็มีความเสื่อมและมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็นฟันผุ ฟันสึก เหงือกร่น ฯลฯ ซึ่งหากดูแลและป้องกันไม่ดีพอ อาจทำให้สุญเสียฟันได้

แล้วควรดูแลสุขภาพช่องปากอย่างไรให้เหมาะกับผู้สูงอายุ ทพ.รักเกียรติ การุญะกิจ ทันตแพทย์ ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีความชัดเจนของเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังค่ะ

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

ชื่อ-สกุล

ผู้ที่เขียนบทความ

DR_Rakieti_Garuyakich
ทพ. รักเกียรติ การุญะกิจ
ทันตแพทย์โรงพยาบาลไทยนครินทร์