Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลไทยนครินทร์
CHECK-UP CENTER 

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ ?

             เพราะการตรวจสุขภาพเตือนให้เราทราบในสิ่งที่เราอาจไม่เคยสงสัยมาก่อน ดังนั้นแม้ไม่มีอาการเจ็บป่วย เราทุกคนจึงควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดปกติ และเพื่อให้สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที 

             ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ช่วยให้คุณดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก พร้อมจัดทำแผนการตรวจสุขภาพและข้อมูลสุขภาพรายบุคคลด้วยทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ ที่ตั้งใจอยากให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพที่ดีตลอดไป

ศูนย์ตรวจสุขภาพ
บริการด้านการตรวจสุขภาพประกอบด้วย
•    การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคคลทั่วไป  แบ่งตามช่วงอายุ  และเพศ
•    การตรวจสุขภาพประจำปีแบบหมู่คณะของบริษัทคู่สัญญา
•    การตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
•    การตรวจสุขภาพออกใบรับรองเเพทย์ เช่นทำใบขับขี่
•    การตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ
•    การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงาน  
•    บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคในกลุ่มอายุ 15 ปี ขึ้นไป

คำแนะนำสำหรับการมาตรวจสุขภาพ 
          ควรงดน้ำ งดอาหาร หลังเที่ยงคืน หรืออย่างน้อย 8 ชั่วโมงก่อนมาตรวจสุขภาพ (บางกรณีไม่ต้องงดน้ำและอาหาร) ไม่ควรสวมสร้อยคอ กรณีมาตรวจด้วยการเอกซ์เรยปอด หรือการเดินหรือวิ่งบนสายพาน เพื่อตรวจสมรรถภาพหัวใจเมื่อออกกำลังกาย ตลับใส่อุจจาระรับได้ที่ห้องตรวจวิเคราะห์โรค การเก็บปัสสาวะก่อนนำส่งตรวจห้องตรวจวิเคราะห์โรค การให้ประวัติแพทย์ควรแจ้งแพทย์ว่าท่านรับ ประทานยาประเภทใดอยู่ หรือรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร  โดยปกติจะทราบผลการตรวจสุขภาพจากแพทย์ภายในเช้าวันที่มาตรวจและผลที่พิมพ์เป็นเล่มจะส่งทางไปรษณีย์หรือท่านสามารถแจ้งความประสงค์มารับด้วยตนเองภายหลัง
 

 
แนะนำแพทย์
 
      
เวลาทำการ
 

เปิดให้บริการทุกวัน : เวลา 08.00 น. - 16.00 น. 

สอบถามรายละเอียดหรือนัดหมายแพทย์ได้ที่ 0 2361 2800

บอกเล่าความประทับใจ
 
ความรู้สุขภาพ
 
อินโฟกราฟิค