ข้าพเจ้า ตกลงใช้บริการ mobile application “Thainakarin App” และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน ของโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ตามรายละเอียดการให้บริการที่โรงพยาบาลกำหนด โดยยอมรับและตกลงที่จะผูกพันและปฏิบัติตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ ดังต่อไปนี้

  1. คำนิยาม

1.1 “โรงพยาบาล” หมายความว่า บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่” (“โรงพยาบาลฯ”) ให้บริการทางการแพทย์ในด้านต่างๆ (“บริการ”)มีความมุ่งมั่นตลอดมาที่จะประกอบธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ลูกค้า คู่ค้า และผู้ติดต่อโรงพยาบาลฯ​ด้านอื่นๆ ได้ให้ข้อมูลไว้กับโรงพยาบาลฯ ซึ่งโรงพยาบาลฯ ต้องการที่จะควบคุมข้อมูลของท่านให้มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสในการควบคุมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

1.2 “แอปพลิเคชัน” หรือ “Application” หมายความว่า mobile application “Thainakarin App” ตลอดจนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชุดคำสั่ง หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของโรงพยาบาลที่ต้องใช้หรืออาจใช้ร่วมกันหรือเกี่ยวเนื่องกันกับ mobile application ดังกล่าว เพื่อการใช้บริการ Thainakarin App ไม่ว่าจะใช้งานผ่านโทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เว็บ หรือผ่านอุปกรณ์อื่นใดก็ตาม ทั้งนี้ ในกรณีที่ mobile application ดังกล่าวเปลี่ยนชื่อเป็นอย่างอื่นหรือมีแอปพลิเคชันอื่นรวมอยู่ด้วย ให้หมายความรวมถึงแอปพลิเคชันนั้นด้วย

1.3 “บริการ Thainakarin App” หมายความว่า บริการและคุณสมบัติต่าง ๆ ที่มีให้ใช้งานผ่านแอปพลิเคชันในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ตลอดจนโปรแกรมหรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ ของโรงพยาบาลที่ต้องใช้หรืออาจใช้ร่วมกันหรือเกี่ยวเนื่องกันกับแอปพลิเคชันดังกล่าว ซึ่งอาจเกี่ยวข้องกับการให้บริการดูแลสุขภาพของโรงพยาบาลหรือไม่เกี่ยวข้องกันก็ได้ ทั้งนี้ ให้หมายความรวมถึงบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันกับบริการ Thainakarin App โดยตรง แม้จะดำเนินการโดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่น เช่น การชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด้วย

1.4 “ผู้ขอใช้บริการ” หมายความว่า ผู้ใช้งานแอปพลิเคชัน Thainakarin App หรือผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของโรงพยาบาลที่ใช้บริการ Thainakarin App และให้หมายความรวมถึงกรณีที่บิดามารดา ผู้ปกครอง คู่สมรส บุตร ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล หรือบุคคลอื่นกระทำการแทน ในนาม หรือภายใต้อาณัติของผู้นั้นด้วย

1.5 “ธุรกรรม” หมายความว่า คำสั่งหรือการกระทำใด ๆ ที่ประสงค์จะให้เกิดผลอย่างใดอย่างหนึ่งเกี่ยวกับการใช้บริการ Thainakarin App หรือการรับบริการของโรงพยาบาล เช่น การนัดหมาย การเลื่อนนัดหมาย การยกเลิกนัดหมาย การชำระค่าใช้จ่าย ตลอดจนการให้ข้อมูล การเรียกดูข้อมูล การเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล และการลบข้อมูลใด ๆ ที่กระทำผ่านแอปพลิเคชันหรือบริการ Thainakarin App

1.6 “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายความว่า ข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการซึ่งทำให้สามารถระบุตัวตนของผู้ขอใช้บริการได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ซึ่งรวมถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ขอใช้บริการ ข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตน ข้อมูลการนัดหมาย ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลหรือประกันสุขภาพ ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการชำระเงิน ข้อมูลการทำธุรกรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลพันธุกรรม และข้อมูลส่วนบุคคลอื่นใดเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการ ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ทั้งนี้ ไม่รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการถึงแก่กรรม และไม่รวมถึงข้อมูลทางสถิติหรือข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ซึ่งไม่ถือเป็นข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.7 “ข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตน” หมายความว่า รหัสผ่าน (password), Personal Identification Number (PIN) หรือรหัสหรือข้อมูลอื่นใดที่ใช้สำหรับการตรวจสอบและยืนยันตัวตนในการเข้าถึงและใช้งานบริการ THAINAKARIN App ซึ่งเป็นมาตรการป้องกันการเข้าถึงโดยมิชอบโดยบุคคลอื่น ไม่ว่าจะถูกกำหนดโดยโรงพยาบาลหรือผู้ขอใช้บริการเป็นผู้กำหนดเองก็ตาม ตลอดจนข้อมูลที่ใช้ในการกู้คืนรหัสหรือข้อมูลดังกล่าว (ถ้ามี)

1.8 “อุปกรณ์การใช้งาน” หมายความว่า โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อื่นใดที่ผู้ขอใช้บริการใช้เพื่อเข้าถึงและใช้งานบริการ Thainakarin App

  1. การใช้งานแอปพลิเคชันและบริการThainakarin App

2.1 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ผู้ขอใช้บริการสามารถดาวน์โหลดและติดตั้งแอปพลิเคชัน “Thainakarin App” บนอุปกรณ์การใช้งานเพื่อใช้บริการ Thainakarin App ณ ขณะใดขณะหนึ่งได้เพียง 1 อุปกรณ์ (หรือตามที่โรงพยาบาลกำหนดเป็นอย่างอื่น) เท่านั้น และหากมีการเข้าใช้บริการโดยอุปกรณ์จำนวนมากกว่าจำนวนที่กำหนดดังกล่าวในเวลาใกล้เคียงกัน ระบบของโรงพยาบาลจะให้อุปกรณ์การใช้งานที่เข้ามาใช้บริการหลังสุด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้บริการได้เพียงอุปกรณ์เดียวเท่านั้น เว้นแต่โรงพยาบาลจะกำหนดเป็นอย่างอื่น

2.2 ในการเข้าใช้งานแอปพลิเคชันหรือบริการ Thainakarin App ทางโรงพยาบาลแบ่งคุณสมบัติที่ให้บริการเป็น 2 ส่วนหลัก คือ 1) บริการสำหรับบุคคลทั่วไป (Guest) และ 2) บริการสำหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของโรงพยาบาล โดยบริการสำหรับบุคคลทั่วไป (Guest) เป็นบริการที่เปิดให้บุคคลทั่วไปเข้าถึงและใช้งานคุณสมบัติทั่วไปไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของโรงพยาบาลหรือไม่ก็ตามโดยไม่ต้องเข้าสู่ระบบ (log in) ส่วนบริการสำหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของโรงพยาบาล จะเข้าถึงและใช้งานได้เมื่อผู้ขอใช้บริการได้สมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชันจากในแอปพลิเคชัน Thainakarin App โดยตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Thainakarin App สำหรับการใช้งานในฐานะผู้รับบริการของโรงพยาบาล เป็นการเพิ่มเติมเรียบร้อยแล้ว และโรงพยาบาลได้อนุญาตให้ใช้บริการ Thainakarin App โดยผู้ขอใช้บริการต้องเข้าสู่ระบบ (log in) โดยใส่รหัสผ่านหรือข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนให้ถูกต้อง พร้อมทั้งปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขการใช้บริการที่โรงพยาบาลกำหนดอย่างถูกต้องครบถ้วน

2.3 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า ทางโรงพยาบาลจะถือว่า การใช้บริการ Thainakarin App ที่กระทำโดยบุคคลอื่น โดยใช้รหัสผ่าน และ/หรือข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ เพื่อเข้าถึงบริการของผู้ขอใช้บริการ หรือการใช้บริการ Thainakarin App ผ่านอุปกรณ์การใช้งานที่ได้ตั้งค่าให้บัญชีผู้ใช้ (user account) ของผู้ขอใช้บริการเข้าสู่ระบบ (log in) โดยอัตโนมัติและยังไม่ได้ออกจากระบบ (log out) เป็นการใช้บริการในนามและโดยความยินยอมของผู้ขอใช้บริการ และมีผลเสมือนหนึ่งผู้ขอใช้บริการกระทำด้วยตัวเอง โดยผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะให้การกระทำดังกล่าวมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการในการใช้บริการกับทางโรงพยาบาล และหากเป็นกรณีที่มีค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดทางแพ่งจากการกระทำดังกล่าวเกิดขึ้น ผู้ขอใช้บริการตกลงรับผิดชอบค่าใช้จ่ายหรือความรับผิดนั้นเต็มจำนวน ทั้งนี้ เว้นแต่จะมีหลักฐานที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าเกิดขึ้นโดยผู้ขอใช้บริการไม่รับรู้และไม่ยินยอม หรือเกิดจากความผิดพลาดของทางโรงพยาบาลหรือเหตุสุดวิสัย

2.4 คุณสมบัติการใช้งานแอปพลิเคชัน Thainakarin App ที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Thainakarin App ของโรงพยาบาล ในส่วนของบริการสำหรับบุคคลทั่วไป (Guest) ประกอบด้วยคุณสมบัติดังนี้ ซึ่งผู้ขอใช้บริการสามารถใช้งานได้ตลอด 24 ชั่วโมง (ยกเว้นกรณีที่โรงพยาบาลหยุดให้บริการเป็นการชั่วคราวเพื่อบำรุงรักษาระบบหรือกรณีเกิดเหตุขัดข้อง หรือกรณีอื่นที่โรงพยาบาลกำหนด) ตามวิธีการและเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนดและตามที่กำหนดเพิ่มเติมภายในแอปพลิเคชันหรือในการรับบริการของโรงพยาบาล (ถ้ามี) ทั้งนี้ โรงพยาบาลอาจเพิ่มเติมคุณสมบัติอื่น หรือเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกคุณสมบัติเหล่านี้ได้ในอนาคต

(1) การทำประวัติผู้ป่วยใหม่

(2) การสำรวจความคิดเห็น โดยผู้ขอใช้บริการสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการใช้บริการต่าง ๆ ของโรงพยาบาลได้

(3) การแสดงข้อมูลทั่วไปของโรงพยาบาล โดยผู้ขอใช้บริการสามารถเรียกดูและค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับโรงพยาบาล เช่น รายชื่อแพทย์ หมายเลขโทรศัพท์ เป็นต้น ได้

(4) การเสนอข้อมูลความรู้และข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ โดยผู้ขอใช้บริการสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูลความรู้และข่าวสารประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ที่โรงพยาบาลจัดทำขึ้นได้

2.5 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า การทำธุรกรรม หรือการกระทำใด ๆ ผ่าน Thainakarin App ไม่ว่าจะเป็นการใช้งานคุณสมบัติใดก็ตามตามวิธีการและเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด ให้ถือว่าถูกต้องสมบูรณ์และมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการโดยถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ

2.6 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า สำหรับบริการบางอย่างที่เป็นส่วนหนึ่งของบริการ Thainakarin App โรงพยาบาลอาจนำข้อความหรือข้อมูลมาจากบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก หรือโรงพยาบาลได้เชื่อมต่อระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลกับระบบสารสนเทศของบุคคลหรือหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาลจึงไม่สามารถรับรองความถูกต้องสมบูรณ์ของข้อความหรือข้อมูลดังกล่าวได้ นอกจากนี้ โรงพยาบาลไม่มีส่วนเกี่ยวข้องและไม่ได้ให้การรับรองหรือรับประกันใด ๆ เกี่ยวกับสินค้า บริการ ข้อเสนอ รายการส่งเสริมการขาย และ/หรือสิทธิประโยชน์ใด ๆ ที่ผลิตและ/หรือให้บริการโดยบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก และโรงพยาบาลไม่มีความรับผิดต่อผู้ขอใช้บริการหรือบุคคลใด ๆ ในความเสียหายใด ๆ จากการนำข้อความหรือข้อมูลดังกล่าวไปใช้ และ/หรือเหตุอื่นใดอันเกิดขึ้นจากสินค้าหรือบริการใด ๆ ของบุคคลหรือหน่วยงานอื่นทั้งสิ้น

2.7 ผู้ขอใช้บริการตกลงและยอมรับว่า การใช้งานแอปพลิเคชันนี้และบริการ Thainakarin App เป็นบริการเสริมของทางโรงพยาบาล ไม่สามารถใช้ทดแทนการให้บริการดูแลสุขภาพที่โรงพยาบาลโดยตรงได้ และไม่ใช่ช่องทางการขอรับบริการในกรณีฉุกเฉินหรือเร่งด่วน โรงพยาบาลไม่มีความรับผิดในความเสียหายหรือเหตุขัดข้องใด ๆ อันเนื่องมาจากการใช้งานแอปพลิเคชันนี้ และ/หรือบริการ Thainakarin App ไม่ว่าด้วยเหตุสุดวิสัย เหตุที่อยู่นอกเหนือความควบคุมของโรงพยาบาล ข้อขัดข้องหรือบกพร่องของระบบ ข้อผิดพลาดในการดำเนินงานของบุคลากรหรือผู้รับจ้างของโรงพยาบาลหรือบุคคลอื่น หรือเหตุอื่นใด ทั้งนี้ ในกรณีที่มีเหตุฉุกเฉินหรือเร่งด่วนทางการแพทย์ กรุณาโทร. 1669

2.8 โรงพยาบาลมีสิทธิที่จะไม่ให้บริการ หรือเปลี่ยนแปลง ระงับ หรือยกเลิกการให้บริการ Thainakarin App หรือคุณสมบัติการใช้งานแอปพลิเคชันบางส่วนหรือทั้งหมดเมื่อใดก็ได้ โดยในกรณีการระงับหรือยกเลิกการให้บริการ Thainakarin App ทั้งหมด จะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เว้นแต่จะเป็นเหตุสุดวิสัยหรือมีความจำเป็นเร่งด่วน จะแจ้งล่วงหน้าโดยเร็วที่สุด

2.9 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต การใช้งานแอปพลิเคชันและการให้บริการ Thainakarin App ของโรงพยาบาล เป็นความเสี่ยงของผู้ขอใช้บริการแต่เพียงฝ่ายเดียว แอปพลิเคชันและการให้บริการ Thainakarin App ของโรงพยาบาล ถูกจัดทำขึ้น “ตามสภาพ” (as-is) และ “ตามที่มี” (as available) โดยอาจมีข้อบกพร่องทั้งหมดรวมอยู่ด้วย ทางโรงพยาบาลไม่มีการรับประกันใด ๆ ในส่วนที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันและบริการ Thainakarin App ไม่ว่าโดยชัดแจ้ง โดยปริยาย หรือตามกฎหมาย ซึ่งรวมถึงโดยไม่จำกัดเฉพาะการรับประกันโดยปริยาย และ/หรือสภาพที่เหมาะสมแก่การวางตลาด คุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะกับวัตถุประสงค์เฉพาะอย่าง ความถูกต้องเที่ยงตรงหรือแม่นยำ และการไม่ละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น

2.10 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า คุณสมบัติบางอย่างของแอปพลิเคชันและการให้บริการ Thainakarin App ของโรงพยาบาล อาจไม่ถูกต้องครบถ้วนโดยสมบูรณ์ หรืออาจไม่เที่ยงตรงหรือแม่นยำ ซึ่งรวมถึงคุณสมบัติแผนที่นำทาง (Indoor Map) ซึ่งการระบุตำแหน่งโดย GPS และ/หรือ Bluetooth Low-Energy Beacon อาจมีข้อจำกัดทางกายภาพของอาคาร สภาพภูมิประเทศ สภาพภูมิอากาศ ความแรงของสัญญาณ สัญญาณรบกวน คุณสมบัติของอุปกรณ์ที่ใช้ ข้อจำกัดทางเทคนิค หรือข้อจำกัดอื่นที่ส่งผลต่อความถูกต้อง เที่ยงตรง แม่นยำ หรือคงเส้นคงวาของการระบุตำแหน่งได้ จึงเป็นการใช้งานที่โรงพยาบาลไม่สามารถรับประกันความเสียหายหรือปัญหาที่เกิดขึ้นได้

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลและความเป็นส่วนตัว

3.1 ในการใช้บริการ Thainakarin App ของผู้ขอใช้บริการ ในส่วนของบริการสำหรับบุคคลทั่วไป (Guest) ผู้ขอใช้บริการรับทราบว่า อาจมีบางบริการที่โรงพยาบาลจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการ เท่าที่จำเป็น (เช่น บริการทำประวัติผู้ป่วยใหม่) ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลทั่วไปของผู้ขอใช้บริการ ข้อมูลที่ใช้ยืนยันตัวตน ข้อมูลการนัดหมาย ข้อมูลสิทธิการรักษาพยาบาลหรือประกันสุขภาพ เป็นต้น ในระบบของ Thainakarin App และระบบสารสนเทศอื่นที่เกี่ยวข้องของโรงพยาบาล รวมทั้งไปยังระบบของผู้ให้บริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการยอมรับให้โรงพยาบาลติดต่อสื่อสารกับผู้ขอใช้บริการหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการเท่าที่จำเป็น เพื่อการตรวจสอบยืนยันตัวตน สอบถามข้อมูล ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการบริการ หรือสนับสนุนการรับบริการของผู้ขอใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์, ข้อความสั้น (SMS), จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือวิธีการอื่นใดที่โรงพยาบาลกำหนดและผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กับทางโรงพยาบาลก่อนหน้านี้หรือผ่านบริการ Thainakarin App ทั้งนี้ เพื่อให้โรงพยาบาลสามารถให้บริการ Thainakarin App แก่ผู้ขอใช้บริการได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอื่น ๆ สำหรับบริการ Thainakarin App โดยถือเป็นการดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งผู้ขอใช้บริการเป็นคู่สัญญาหรือเพื่อดำเนินการตามคำขอของผู้ขอใช้บริการก่อนเข้าทำสัญญา ตามมาตรา 24 (3) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

3.2 นอกจากข้อ 3.1 โรงพยาบาลอาจจำเป็นจะต้องเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในระบบของ Thainakarin App ในความควบคุมดูแลของโรงพยาบาล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้สามารถให้บริการ Thainakarin App ในส่วนของบริการสำหรับบุคคลทั่วไป (Guest) และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกันแก่ผู้ขอใช้บริการสำหรับการให้บริการดูแลสุขภาพของโรงพยาบาลได้อย่างเต็มที่ ซึ่งข้อมูลดังกล่าวอาจรวมถึงข้อมูลสุขภาพของผู้ขอใช้บริการ เช่น หมู่เลือด ประวัติการแพ้ยา/อาหาร/อื่น ๆ เป็นต้น และในบางกรณีอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลเกี่ยวกับเชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อผู้ขอใช้บริการในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนดด้วย หากทางโรงพยาบาลเห็นว่าข้อมูลดังกล่าวเกี่ยวข้องกับสุขภาพ หรือมีความสำคัญและจำเป็นกับการรับบริการดูแลสุขภาพของผู้ขอใช้บริการ และจำเป็นต้องเก็บรวบรวมใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลดังกล่าวผ่านบริการ Thainakarin App เพื่อประโยชน์ในการให้บริการดูแลสุขภาพแก่ผู้ขอรับบริการเอง เช่น เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการรับบริการสุขภาพตามมาตรฐานคุณภาพและความปลอดภัยของโรงพยาบาล หรือเพื่อตรวจสอบยืนยันตัวตนของผู้ขอใช้บริการ เป็นต้น เพื่อให้การให้บริการ Thainakarin App ของโรงพยาบาลแก่ผู้ขอใช้บริการสามารถดำเนินการได้ ถือเป็นการดำเนินการเพื่อปฏิบัติตามสัญญาซึ่งผู้ขอใช้บริการเป็นคู่สัญญา ตามมาตรา 24 (3) หรือเป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับเวชศาสตร์ป้องกันหรืออาชีวเวชศาสตร์ การประเมินความสามารถในการทำงานของลูกจ้าง การวินิจฉัยโรคทางการแพทย์ การให้บริการด้านสุขภาพหรือด้านสังคม การรักษาทางการแพทย์ การจัดการด้านสุขภาพ หรือระบบและการให้บริการด้านสังคมสงเคราะห์ หรือเป็นการปฏิบัติตามสัญญาระหว่างเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลกับผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์ ตามมาตรา 26 (5) (ก) หรือเป็นการจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงาน การประกันสังคม หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิตามกฎหมาย การคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ หรือการคุ้มครองทางสังคม ซึ่งการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเป็นสิ่งจำเป็นในการปฏิบัติตามสิทธิหรือหน้าที่ของผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลหรือเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามมาตรา 26 (5) (ค) แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 แล้วแต่กรณี

3.3 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและตกลงให้ความยอมรับให้โรงพยาบาลติดต่อสื่อสารกับผู้ขอใช้บริการหรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการผ่านทางโทรศัพท์, ข้อความสั้น (SMS), จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือวิธีการอื่นใดที่โรงพยาบาลกำหนดและผู้ขอใช้บริการได้ให้ไว้กับทางโรงพยาบาลก่อนหน้านี้หรือในการใช้บริการ Thainakarin App เพื่อประโยชน์ในการใช้งานหรือการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับบริการ Thainakarin App รวมทั้งตกลงยอมรับให้โรงพยาบาลแสดงข้อความแจ้งเตือน สื่อสาร หรือประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ เกี่ยวกับบริการ Thainakarin App หรือบริการหรือข่าวสารอื่นของโรงพยาบาล ภายในแอปพลิเคชัน และโดยการส่ง Notification หรือ Alert หรือข้อความในทำนองเดียวกันผ่านอุปกรณ์การใช้งาน

3.4 ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการสำหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของโรงพยาบาล (ซึ่งต้องสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชันจากในแอปพลิเคชัน Thainakarin App) นอกเหนือจากบริการสำหรับบุคคลทั่วไป (Guest) ผู้ขอใช้บริการจะต้องตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Thainakarin App สำหรับการใช้งานในฐานะผู้รับบริการของโรงพยาบาล โดยกระทำผ่านแอปพลิเคชันด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ และอาจต้องลงนามตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางโรงพยาบาลเป็นการเพิ่มเติม (เว้นแต่จะได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวไปก่อนแล้ว) ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด ซึ่งอาจมีเงื่อนไขการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และการแจ้งรายละเอียดในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลให้เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลทราบ เพิ่มเติมหรือแตกต่างจากในข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ โดยเฉพาะรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เป็นข้อมูลสุขภาพของผู้ขอใช้บริการ

3.5 ผู้ขอใช้บริการรับทราบและยอมรับว่า หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะขอยกเลิกการใช้บริการ Thainakarin App    ผู้ขอใช้บริการสามารถแจ้งความประสงค์กับทางโรงพยาบาลได้ตามวิธีการและเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด โดยถือเป็นการระงับและยกเลิกการให้บริการ Thainakarin App ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และมีผลหลังจากทางโรงพยาบาลดำเนินการตามความประสงค์เสร็จสิ้น แต่การขอยกเลิกการใช้บริการ Thainakarin App ดังกล่าวไม่ส่งผลกระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ดำเนินการไปแล้วโดยชอบ และหน้าที่ความรับผิดชอบตลอดจนค่าใช้จ่ายคงค้างที่ผู้ขอใช้บริการยังคงมีต่อโรงพยาบาลยังคงมีผลผูกพันต่อไป ทั้งนี้ การขอยกเลิกการใช้บริการ Thainakarin App อาจส่งผลต่อการอำนวยความสะดวก ความคล่องตัวรวดเร็วในการรับบริการ และการรับรู้ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้ารับบริการของโรงพยาบาล แต่ไม่มีผลต่อการเข้าถึงและมาตรฐานการให้บริการดูแลสุขภาพของโรงพยาบาล หรือความสัมพันธ์อื่นระหว่างโรงพยาบาลในฐานะผู้ให้บริการกับผู้ขอใช้บริการในฐานะผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของโรงพยาบาลแต่อย่างใด

3.6 ข้อมูลส่วนบุคคลที่เก็บรวบรวมในการใช้บริการ Thainakarin App นี้ อาจถูกเปิดเผยแก่บุคคลหรือหน่วยงานดังนี้

(1) ผู้ให้บริการคลาวด์ ผู้ดูแลระบบสารสนเทศ และผู้พัฒนาแอปพลิเคชันและระบบสารสนเทศที่เกี่ยวข้อง ในฐานะผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ในฐานะผู้ให้บริการคลาวด์ของโรงพยาบาล เข้าถึงได้เฉพาะข้อมูลทั่วไป ข้อมูลการนัดหมาย ข้อมูลขั้นตอนการรับบริการที่โรงพยาบาล ข้อมูลที่จำเป็นเกี่ยวกับการประสานงานการส่งต่อผู้ป่วยจากโรงพยาบาลอื่น และข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงิน เพื่อการใช้งานภายในแอปพลิเคชันและบริการ Thainakarin App โดยตรงเท่านั้น แต่ไม่มีข้อมูลสุขภาพอื่น ทั้งนี้ ภายใต้การกำกับและเงื่อนไขการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด โดยไม่มีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ขอใช้บริการเพื่อประโยชน์ทางธุรกิจของผู้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมโดยชัดแจ้งจากผู้ขอใช้บริการในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

(3) สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ สำนักงานประกันสังคม กรมบัญชีกลาง หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลตามสิทธิหรือสวัสดิการการรักษาพยาบาลหรือการประกันสุขภาพ ทั้งนี้ เฉพาะกรณีที่เกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่กฎหมายกำหนดหรือผู้ขอใช้บริการยินยอม

(4) ศาล พนักงานสอบสวน กรมสอบสวนคดีพิเศษ และหน่วยงานที่มีหน้าที่และอำนาจตามกฎหมายในการตรวจสอบ เรียกข้อมูล เข้าถึงข้อมูล หรือสั่งให้โรงพยาบาลเปิดเผยข้อมูล

(5) หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบการดำเนินการ หรือตรวจประเมิน ประกัน หรือรับรองคุณภาพหรือมาตรฐานของคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งรวมถึงสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์การมหาชน) และสภาวิชาชีพ เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นไปตามกฎหมาย

(6) หน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ เช่น สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และกรมควบคุมโรค เฉพาะกรณีที่มีความจำเป็นและเป็นไปตามกฎหมาย

3.7 ผู้ขอใช้บริการมีสิทธิต่อไปนี้ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

(1) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของโรงพยาบาล หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ตนไม่ได้ให้ความยินยอม ตามมาตรา 30

(2) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนจากโรงพยาบาลได้ ในกรณีที่โรงพยาบาลได้ทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้ ตามมาตรา 31

(3) สิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับตนเมื่อใดก็ได้ ตามมาตรา 32

(4) สิทธิขอให้โรงพยาบาลดำเนินการลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามมาตรา 33

(5) สิทธิขอให้ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ตามมาตรา 34

(6) สิทธิในการร้องขอให้โรงพยาบาลดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด ตามมาตรา 36

(7) สิทธิร้องเรียนในกรณีที่โรงพยาบาล รวมทั้งบุคลากร/ลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของโรงพยาบาล ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

  1. ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ

4.1 ในการตกลงหรือยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ ท่านยืนยันว่า ท่านคือผู้ขอใช้บริการแอปพลิเคชันนี้เอง หรือเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าวที่ถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งได้กระทำการแทนเพื่อประโยชน์และวัตถุประสงค์ของการใช้งานของผู้ที่ท่านกระทำการแทน ทั้งนี้ ในกรณีที่กระทำการแทน หากผู้นั้นอยู่ในวิสัยที่สามารถรับรู้ ทำความเข้าใจ และตัดสินใจเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Thainakarin App ฉบับนี้ได้ ท่านยืนยันว่าท่านได้ให้ข้อมูลและอธิบายให้ผู้นั้นเข้าใจตลอดจนตกลงและให้ความยินยอมในการกระทำการแทนผู้นั้นแล้ว เท่าที่จะสามารถกระทำได้

4.2 นอกเหนือจากการตกลงหรือยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หากผู้ขอใช้บริการประสงค์จะใช้บริการสำหรับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของโรงพยาบาล (ซึ่งต้องสมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชันจากในแอปพลิเคชัน Thainakarin App) ผู้ขอใช้บริการอาจต้องลงนามตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางโรงพยาบาลเป็นการเพิ่มเติมด้วย (เว้นแต่จะได้ลงนามตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรไปก่อนแล้ว) ทั้งนี้ ตามวิธีการและเงื่อนไขที่โรงพยาบาลกำหนด อนึ่ง ในกรณีที่ผู้ขอใช้บริการยังไม่ได้สมัครเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน หรือยังไม่ได้     ลงนามตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรกับทางโรงพยาบาล หรือได้รับยกเว้นการตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการเป็นลายลักษณ์อักษรดังกล่าวจากโรงพยาบาล ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า เหตุดังกล่าวไม่ได้ทำให้การตกลงหรือการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นในแอปพลิเคชันหรือในการใช้บริการ Thainakarin App (ถ้ามี) ที่กระทำผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีผลผูกพันทางกฎหมาย เป็นโมฆะ หรือสิ้นผลไปแต่อย่างใด การตกลงหรือการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าวที่กระทำผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ มีผลถูกต้องตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ จนกว่าจะถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติมในภายหลัง

4.3 ผู้ขอใช้บริการยินยอมให้การตกลงหรือการยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการฉบับนี้ และข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นในแอปพลิเคชันหรือในการใช้บริการ Thainakarin App (ถ้ามี) เป็นการแสดงเจตนาโดยผู้ขอใช้บริการ และมีผลผูกพันผู้ขอใช้บริการเสมือนหนึ่งผู้ขอใช้บริการลงนามในเอกสารเป็นลายลักษณ์อักษรด้วยตัวเอง ทั้งนี้ ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า โรงพยาบาลอาจแก้ไข เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการได้ตามแต่จะเห็นสมควร โดยจะแจ้งให้ผู้ขอใช้บริการทราบผ่านแอปพลิเคชัน และ/หรือโดยวิธีการอื่นใดที่เหมาะสม ซึ่งหากผู้ขอใช้บริการไม่ตกลงหรือยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่าว ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ผู้ขอใช้บริการอาจไม่สามารถใช้บริการ Thainakarin App บางส่วนหรือทั้งหมดต่อไปได้ หรืออาจถูกระงับการให้บริการ Thainakarin App และทางโรงพยาบาลจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น

4.4 ในกรณีที่ก่อนหน้านี้ ผู้ขอใช้บริการ Thainakarin App ได้เคยตกลงหรือยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Thainakarin App สำหรับการใช้งานในฐานะผู้รับบริการของโรงพยาบาล ที่กระทำผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความตกลงหรือการยอมรับนั้นยังมีผลใช้บังคับต่อไป เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Thainakarin App ฉบับนี้ จนกว่าจะถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม

4.5 ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Thainakarin App ที่ผู้ขอใช้บริการทำกับโรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร หรือขัดหรือแย้งกับข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการอื่นในแอปพลิเคชันหรือในการใช้บริการ Thainakarin App ผู้ขอใช้บริการยอมรับให้ใช้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่มีการตกลงหรือยอมรับล่าสุดเฉพาะในส่วนที่ขัดหรือแย้งกัน ส่วนข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่น ๆ ให้ยังมีผลผูกพันอยู่ต่อไป เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น นอกจากนี้ ในกรณีที่ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการในส่วนใดที่สิ้นผลหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่าเหตุดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการมีผลผูกพันของข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการในส่วนอื่น

4.6 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาต ทางโรงพยาบาลไม่รับรองว่าการให้บริการ Thainakarin App และบริการอื่นที่เกี่ยวเนื่องกัน จะครอบคลุมและสามารถทำงานเชื่อมโยงกับผู้ให้บริการต่าง ๆ (เช่น ผู้ให้บริการชำระเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์) อย่างครบถ้วนและโดยสมบูรณ์ หรือจะแสดง/ประมวลผลข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วนหรือปราศจากข้อผิดพลาดอย่างสิ้นเชิง การให้บริการอาจมีข้อจำกัดในส่วนหนึ่งส่วนใดหรือรูปแบบหนึ่งรูปแบบใดก็ได้ นอกจากนี้ โรงพยาบาลไม่รับรองว่าการใช้งานแอปพลิเคชันนี้และการใช้บริการ Thainakarin App จะไม่รบกวนการทำงานของและไม่ทำให้เกิดความเสียหายต่อแอปพลิเคชันหรือซอฟต์แวร์อื่น หรือข้อมูลหรือฮาร์ดแวร์ของอุปกรณ์การใช้งานหรือระบบอื่นใด

4.7 ผู้ขอใช้บริการยอมรับว่า เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยชัดแจ้ง โรงพยาบาล และ/หรือบุคคลอื่น เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์และสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันและบริการ Thainakarin App และโรงพยาบาลขอสงวนสิทธิ์นั้นในส่วนที่โรงพยาบาลเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตให้นำมาใช้ โดยผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะไม่ทำซ้ำ ดัดแปลง เผยแพร่ต่อสาธารณชน (ซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือโดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์) ให้เช่า จำหน่าย จ่ายแจก ลบหรือเปลี่ยนแปลงข้อมูลการบริหารสิทธิ (เช่น ลายน้ำ ข้อความ สัญลักษณ์ ภาพ หรือเสียงที่บ่งชี้ถึงผู้สร้างสรรค์ เจ้าของลิขสิทธิ์ หรือระยะเวลาและเงื่อนไขการใช้งานอันมีลิขสิทธิ์ ที่ติดอยู่หรือปรากฏเกี่ยวข้องกับงานอันมีลิขสิทธิ์)  หรืออนุญาตให้ผู้อื่นดำเนินการดังกล่าว ต่อต้นฉบับหรือสำเนางานอันมีลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญาของโรงพยาบาลและ/หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชันและบริการ Thainakarin App โดยไม่ได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลหรือเจ้าของลิขสิทธิ์หรือเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญานั้น เว้นแต่จะเป็นการทำซ้ำที่จำเป็นต้องมีสำหรับการนำสำเนามาใช้ เพื่อให้อุปกรณ์ที่ใช้ในระบบคอมพิวเตอร์หรือกระบวนการส่งงานอันมีลิขสิทธิ์ทางระบบคอมพิวเตอร์ทำงานได้ตามปกติ หรือกรณีอื่นที่ได้รับยกเว้นหรืออนุญาตตามกฎหมาย นอกจากนี้ ผู้ขอใช้บริการตกลงว่าจะไม่แปลกลับ (decompile) ทำวิศวกรรมย้อนกลับ (reverse engineer) แยกส่วนประกอบ หรือพยายามที่จะได้มาซึ่ง source code หรือถอดรหัส (decrypt) ของแอปพลิเคชัน ซอฟต์แวร์ หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในบริการ Thainakarin App เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากโรงพยาบาลหรือเจ้าของงานดังกล่าว หรือเป็นข้อมูลสาธารณะที่เกิดจากการเปิดเผยโดยชอบอยู่แล้ว

4.8 ผู้ขอใช้บริการตกลงที่จะไม่ใช้แอปพลิเคชันหรือบริการ Thainakarin App ในลักษณะต่อไปนี้ ซึ่งหากปรากฏหรือมีเหตุอันควรเชื่อว่ามีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น โรงพยาบาลอาจระงับหรือยกเลิกการใช้บริการ Thainakarin App ของผู้ขอใช้บริการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้

(1) เพื่อให้ผู้ใดสำคัญผิดในตัวตน คุณสมบัติ หรือข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผู้ขอใช้บริการหรือผู้รับบริการของโรงพยาบาล

(2) ในลักษณะที่ผิดวัตถุประสงค์ ขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมอันดี หรือสร้างความเสียหายแก่โรงพยาบาล

(3) เป็นการโจมตี เจาะระบบ แทรกแซง รบกวน หรือทำให้ระบบที่เกี่ยวกับแอปพลิเคชันนี้หรือบริการ Thainakarin App ถูกระงับ ชะลอ ขัดขวาง หรือรบกวนจนไม่สามารถทำงานตามปกติได้ หรือทำงานผิดพลาด ขัดข้อง ทำงานช้า หยุดชะงัก หรือผิดจากที่คาดหมาย หรือเป็นความพยายามที่จะเข้าถึง ส่งต่อ หรือเผยแพร่ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้อื่นหรือข้อมูลความลับอย่างอื่น หรือลักลอบแก้ไขข้อมูลในระบบโดยมิชอบ ซึ่งเป็นการกระทำที่มุ่งโจมตีต่อความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์หรือการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์

(4) เป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอม หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จ หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงแห่งราชอาณาจักรหรือความผิดเกี่ยวกับการก่อการร้าย หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่มีลักษณะอันลามก ตามกฎหมายว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ หรือในลักษณะที่เป็นการกระทำความผิดฐานหมิ่นประมาทหรือเป็นการกระทำความผิดตามกฎหมายอื่น

(5) เป็นการนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลที่หยาบคาย ขัดต่อศีลธรรมอันดี ไม่เหมาะสม หรืออาจทำให้โรงพยาบาลเกิดความเสียหายหรือต้องรับผิดทางกฎหมายหรือรับผิดชอบต่อบุคคลหนึ่งบุคคลใด

(6) ในลักษณะอื่นที่ผิดเงื่อนไขในการใช้งานหรือการให้บริการที่กำหนดภายในแอปพลิเคชันหรือในการให้บริการ Thainakarin App หรือตามที่โรงพยาบาลกำหนด

4.9 ในกรณีที่ก่อนหน้านี้ ผู้ขอใช้บริการ Thainakarin App ได้เคยตกลงหรือยอมรับในข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Thainakarin App ของแอปพลิเคชัน Thainakarin App version 1.0 หรือต่ำกว่า หรือข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Thainakarin App สำหรับการใช้งานในฐานะผู้รับบริการของโรงพยาบาล ที่กระทำผ่านวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ความตกลงหรือการยอมรับนั้นเป็นอันยกเลิก และให้ใช้ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการตามเอกสารฉบับนี้แทน ยกเว้นข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการที่ได้ทำไว้กับโรงพยาบาลเป็นลายลักษณ์อักษร (ถ้ามี) ให้ยังมีผลใช้บังคับต่อไปจนกว่าจะถูกยกเลิกหรือแก้ไขเพิ่มเติม และข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ Thainakarin App สำหรับการใช้งานในฐานะผู้รับบริการของโรงพยาบาล (ถ้ามี) ให้เป็นไปตามข้อ 4.4