บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่” (“โรงพยาบาลฯ”) ให้บริการทางการแพทย์ในด้านต่างๆ (“บริการ”)มีความมุ่งมั่นตลอดมาที่จะประกอบธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ลูกค้า คู่ค้า และผู้ติดต่อโรงพยาบาลฯ​ด้านอื่นๆ ได้ให้ข้อมูลไว้กับโรงพยาบาลฯ เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของโรงพยาบาลฯ  ดังนี้

1. ข้าพเจ้ายินยอมให้สถานพยาบาลทำการเก็บรวบรวมใช้เปิดเผย และประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลและข้อมูลสุขภาพของข้าพเจ้า/ผู้ใช้บริการ รวมถึงยินยอมเปิดเผยให้แก่บริษัทในเครือของสถาน พยาบาล เพื่อวิเคราะห์สภาวะสุขภาพของข้าพเจ้า/ผู้ใช้บริการ และติดต่อสื่อสาร ส่งข้อมูลข่าวสารด้านการแพทย์

2. เพื่อวัตถุประสงค์ทางการตลาดของสถานพยาบาล ข้าพเจ้ายินยอมให้สถานพยาบาลนำเสนอโปรโมชั่น สินค้าและบริการต่าง ๆ ให้แก่ข้าพเจ้าและผู้ใช้บริการ