เอกสารประกอบการโอนสิทธิ์วัคซีน Moderna 

  • ดาวน์โหลดหนังสือโอนสิทธิ์ (ภาษาไทย) คลิก

  • ดาวน์โหลดหนังสือโอนสิทธิ์ (ภาษาอังกฤษ) คลิก

  • ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ (ภาษาไทย) คลิก

  • ดาวน์โหลดหนังสือมอบอำนาจ (ภาษาอังกฤษ) คลิก

  • ขั้นตอนการโอนสิทธิ์ คลิก 


ประกาศวัคซีนทางเลือก Moderna (ภาษาไทย)


ประกาศวัคซีนทางเลือก Moderna (ภาษาอังกฤษ)