Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


กิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ "หนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย”...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้าน ความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูก...
 
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนทั่วไป  โดย พญ. ประวีณา ดิเรกวัฒนชัย และ นพ. คชา เ...
 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. พร้อมกันนี้ ทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้จัดรถพยาบาลฉุกเฉิน พร...
 
ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.30 น. (เวลากลางคืน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรีย...
 
บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนัก...
 
เมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2560 นายแพทย์เจริญ มีนสุข ประธานฝ่ายแพทย์ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะแพทย์ พยาบา...
 
ผู้อำนวยการแพทย์ รองผู้อำนวยการแพทย์ ที่ปรึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพและงานพยาบาล รองผู้อำนวยการแพทย์งานพยา...
 
ทีมผู้บริหารงานพยาบาลและคณะ ในนามตัวแทนโรงพยาบาลไทยนครินทร์ นำพวงมาลาถวายราชสักการะพระราชานุสาวรีย์ ...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ขอขอบคุณผู้ให้ทุกท่าน ที่ร่วมกันบริจาคโลหิตให้กับหน่วยรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ส...
 
เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม ที่ผ่านมา โรงพยาบาลไทยนครินทร์ร่วมกับนิตยสารชีวจิตจัดกิจกรรม “Happy Life by ช...