Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  A


O2 Health & Lifestyle Festival โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมออกบูธ ตรวจสุขภาพ ในงานสัมมนา “ก้าวทันภาษีใหม่และการบริหารภาษีนิติบุคคล”...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จัดกิจกรรมออกบูธ ตรวจสุขภาพ ในงานสัมมนา “ก้าวทันภาษีใหม่และการบริหารภาษีนิติบุค...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 2 ด้านความร่วมมือระหว่างองค์กร (ประเภทโรงพยาบาลขนาดกล...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ต้อนรับคณะเข้าเยี่ยมชมจากสมาคมข้าราชการบำเหน็จบำนาญ กระทรวงสาธารณสุข จ.สมุทรปราก...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้รับรางวัล “Excellent Check Up Awards” ในงาน “Allianz Ayudhya Service Awards 2...
 
กิจกรรมบริจาคโลหิต ในโครงการ "หนึ่งคนให้หลายคนรับ ให้โอกาสตัวเอง = ให้โอกาสผู้ป่วย”...
 
โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ด้าน ความรวดเร็ว มีคุณภาพและเข้าใจความต้องการของลูก...
 
เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหลอดเลือดสมองแก่ประชาชนทั่วไป  โดย พญ. ประวีณา ดิเรกวัฒนชัย และ นพ. คชา เ...
 
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 น. พร้อมกันนี้ ทางโรงพยาบาลไทยนครินทร์ได้จัดรถพยาบาลฉุกเฉิน พร...
 
ในวันพุธที่ 22 พฤศจิกายน 2560 ตั้งแต่เวลา 17.00 – 21.30 น. (เวลากลางคืน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรีย...
 
บริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย มีผู้มาขอรับบริการเป็นจำนวนมาก ณ ธนาคารกรุงเทพ สำนัก...