LCP Large Image

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่” (“โรงพยาบาลฯ”) ให้บริการทางการแพทย์ในด้านต่าง ๆ (“บริการ”)มีความมุ่งมั่นตลอดมาที่จะประกอบธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ลูกค้า คู่ค้า และผู้ติดต่อโรงพยาบาลฯ ​ด้านอื่น ๆ ได้ให้ข้อมูลไว้กับโรงพยาบาลฯ ซึ่งโรงพยาบาลฯ ต้องการที่จะควบคุมข้อมูลของท่านให้มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสในการควบคุมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านว่า โรงพยาบาลฯ จะดำเนินการอย่างเหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และเทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งโรงพยาบาลฯ ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งการเข้ารับบริการของท่าน โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โรงพยาบาลฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โรงพยาบาลฯ ได้รับจากช่องทางต่าง ๆ ดังนี้

 • ข้อมูลที่ท่าน ให้ไว้กับโรงพยาบาลฯ โดยตรง ซึ่งรวมถึง การลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลฯ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของโรงพยาบาลฯ หรือจากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือการโต้ตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่างโรงพยาบาลฯ และท่าน
 • ข้อมูลที่ได้รับจากครอบครัว ตัวแทนของท่าน หรือบุคคลที่ท่านได้มอบหมายให้ติดต่อกับโรงพยาบาลฯ ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลฯ ได้รับจากนิติบุคคลอื่นที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม เช่น ธุรกิจในเครือข่าย ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการของโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ สถานพยาบาลอื่นที่ท่านใช้บริการ และประสงค์จะให้มีการส่งข้อมูลให้กับโรงพยาบาลฯ สื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่น ๆ ที่ท่านเลือกใช้เพื่อเข้ารับบริการ

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • วัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์ เช่น เพื่อการลงทะเบียนผู้ป่วย บันทึกการยืนยันตัวตน รวมถึงการจัดทำระเบียนผู้ป่วย ในการให้บริการทางการแพทย์ นัดหมายแพทย์ ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของโรงพยาบาลฯ การยืนยันตัวตนของผู้ป่วย การวิเคราะห์ วินิจฉัยโรค ให้คำปรึกษา จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของโรงพยาบาลฯ การประสานงานและส่งต่อข้อมูลซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วยมีความรวดเร็วขึ้น เป็นต้น
 • วัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงจัดทำข้อมูลสถิติ เช่น การทำวิจัยหรือวิเคราะห์กลยุทธ์ ในการพัฒนา ปรับปรุง และเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของบริการ การจัดทำข้อมูลสถิติเกี่ยวกับบริการของโรงพยาบาลฯ เพื่อการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลภายในของโรงพยาบาลฯ การทำแบบสำรวจ การประเมินความพึงพอใจ การส่งข้อเสนอแนะความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่างๆ เป็นต้น
 • วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การส่งเสริมการขายและลูกค้าสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพันธมิตร สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ ประมวลผลและแสดงผลเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ให้แก่ ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้น เป็นต้น
 • วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้องการขอคืนเงิน
 • วัตถุประสงค์ทางด้านงานตรวจสอบภายใน เช่น การทดสอบความมีตัวตน ตรวจสอบการออกหลักฐานทางการเงิน (ใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ของผู้ป่วย) ตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการ การทดสอบรายการ นำสถิติข้อมูลมาใช้บริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล ส่งรายงานการใช้บริการให้ผู้ตรวจสอบภายในบริษัทภายนอก เป็นต้น
 • วัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น เพื่อสนับสนุนความมั่นคงและความปลอดภัยของโรงพยาบาลฯ เพื่อประเมินและจัดการตามคำร้องต่างๆ จากท่าน เพื่อป้องกันและตรวจสอบการปลอมแปลง เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดทำเอกสารตามคำร้องขอหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามกฎของโรงพยาบาลฯ เป็นต้น

ประเภทของข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลฯจัดเก็บ

โรงพยาบาลฯ อาจจัดเก็บข้อมูลที่มีความหลากหลาย โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์ของการนำไปใช้ และการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงาน ซึ่งข้อมูลที่จัดเก็บ

ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

 • ข้อมูลที่สามารถระบุตัวตนได้เช่น ชื่อ-นามสกุล วันเดือนปีเกิด เลขบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาบัตรข้าราชการ สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน สำเนาหนังสือเดินทาง สำเนาสูติบัตร หมายเลขหรือรหัสผู้ป่วย รูปถ่าย เสียง ภาพนิ่งและภาพเคลื่อนไหว
 • ข้อมูลสำหรับการติดต่อ เช่น ที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้ หมายเลขโทรศัพท์ และอีเมล
 • ข้อมูลลักษณะเฉพาะส่วนบุคคลเช่น อายุ เพศ น้ำหนัก ส่วนสูง
 • ข้อมูลทางการเงินเช่น ข้อมูลบัตรเครดิตและบัตรเดบิต บัญชีธนาคาร ข้อมูลการทำธุรกรรมรวมถึง ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล วิธีการชำระเงิน และรายละเอียดการชำระเงินอื่นๆ
 • ข้อมูลประกันภัยเช่น ข้อมูลประกันสุขภาพและประกันชีวิตอื่นๆ ซึ่งรวมถึงประกันสังคม และสิทธิประโยชน์การรักษาพยาบาลต่างๆ
 • ข้อมูลการเข้ารับบริการ เช่น ข้อมูลการนัดหมายแพทย์ ข้อมูลส่วนบุคคลของญาติ ความต้องการ เกี่ยวกับห้องพัก อาหาร และบริการเสริมอื่นๆ
 • ข้อมูลการเข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด เช่น ข้อมูลการลงทะเบียนเพื่อร่วมกิจกรรมกับเรา
 • ข้อมูลประวัติการใช้งานเช่น ข้อมูลที่เก็บอัตโนมัติผ่านทางเว็บไซต์ ซึ่งรวมถึงพฤติกรรมการใช้งานเว็บไซต์ ข้อมูลบันทึก (log) การใช้บริการของท่าน ความสนใจของท่าน ข้อมูลอุปกรณ์และที่อยู่ไอพีที่ท่านใช้ในการเข้าถึงบริการ ข้อมูลการตั้งค่า การปรับแต่งเว็บไซต์ วันที่ หรือ ตำแหน่งที่อยู่ของท่าน
 • ข้อมูลอื่น ๆเช่น ข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านให้โรงพยาบาลฯ เมื่อท่านเข้าทำการรักษาหรือใช้บริการของโรงพยาบาลฯ โดยการกรอกข้อมูลผ่านคำร้องคำขอต่างๆ ของโรงพยาบาลฯ การโต้ตอบกับโรงพยาบาลฯ ผ่านแอปพลิเคชัน และช่องทางการสนทนาอื่นๆ ข้อมูลการเป็นสมาชิกของโรงพยาบาลฯ ข้อมูลสถานที่ทำงาน ข้อมูลของสมาชิกในครอบครัว

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว

 • ข้อมูลลักษณะเฉพาะส่วนบุคคล เช่น หมู่โลหิต เชื้อชาติ ศาสนา
 • ข้อมูลสุขภาพ เช่น ดัชนีมวลกาย อัตราการเต้นของหัวใจ ความดันโลหิต ค่าความเข้มข้นของออกซิเจน บันทึกอุณหภูมิ ค่าน้ำตาลในเลือด ระดับการได้ยิน อัตราการเคลื่อนไหวร่างกาย ปริมาณสารอาหาร ประสิทธิภาพในการพักผ่อน บันทึกรอบประจำเดือน เป็นต้น
 • ข้อมูลทางการแพทย์ และประวัติการรักษา เช่น โรคประจำตัว ประวัติการแพ้ยาหรือแพ้อาหาร ประวัติการรับวัคซีน พฤติกรรมการใช้ชีวิต รสนิยมทางเพศ อาการป่วย บันทึกการพบและปรึกษาแพทย์ ประวัติการรักษา ประวัติการรักษาในสถานพยาบาล ผลการวินิจฉัย ความต้องการพิเศษในการรักษา ประวัติการใช้ยาหรือวิธีการรักษาที่ได้รับ เป็นต้น

ทั้งนี้ ในการประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวโรงพยาบาลฯ จะดำเนินการขอความยินยอมจากเจ้าของ ข้อมูลก่อน หรือในขณะที่ประมวลผลข้อมูล เว้นแต่สามารถใช้ฐานการประมวลผลอื่นที่ไม่ต้องขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูล ตามที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด

ระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาข้อมูล

 • โรงพยาบาลฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เป็นระยะเวลาตราบเท่าที่วัตถุประสงค์ของการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ยังคงมีอยู่ หลังจากนั้น โรงพยาบาลฯจะลบ และทำลายข้อมูลดังกล่าว เว้นแต่กรณีจำเป็นต้องเก็บรักษาข้อมูลต่อไปตามที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องกำหนด หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของโรงพยาบาลฯ โดยปกติในกรณีทั่วไป ระยะเวลาการเก็บข้อมูลสูงสุดจะเท่ากับ 10 (สิบ)ปี เว้นแต่จะมีกฎหมายกำหนดให้เก็บรักษาข้อมูลไว้เป็นระยะเวลานานกว่าที่กำหนดไว้ หรือเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิประโยชน์ของโรงพยาบาลฯ

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • วัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์ อาทิเช่น เพื่อการลงทะเบียนผู้ป่วย บันทึกการยืนยันตัวตน รวมถึงการจัดทำระเบียนผู้ป่วย ในการให้บริการทางการแพทย์ นัดหมายแพทย์ ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสาร แนะนำบริการของโรงพยาบาล การยืนยันตัวตนของผู้ป่วย การวิเคราะห์ วินิจฉัยโรค ให้คำปรึกษา จัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของโรงพยาบาลฯ การประสานงานและส่งต่อข้อมูลซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วยมีความรวดเร็วขึ้น เป็นต้น
 • วัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์ พัฒนา และปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงจัดทำข้อมูลสถิติ อาทิเช่น การทำวิจัย หรือวิเคราะห์กลยุทธ์ ในการพัฒนา ปรับปรุง และเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของบริการการจัดทำข้อมูลสถิติเกี่ยวกับบริการของโรงพยาบาลฯ เพื่อการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลภายในของโรงพยาบาลฯ การทำแบบสำรวจ การประเมินความพึงพอใจ การส่งข้อเสนอแนะความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่างๆ เป็นต้น
 • วัตถุประสงค์ทางการตลาดอาทิเช่น การส่งเสริมการขาย และลูกค้าสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพันธมิตร สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าวิจัยตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ ประมวลผลและแสดงผลเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ ให้แก่ ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้น เป็นต้น
 • วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้องการขอคืนเงิน
 • วัตถุประสงค์อื่นๆ อาทิเช่น เพื่อสนับสนุนความมั่นคงและความปลอดภัยของโรงพยาบาลฯ เพื่อประเมินและจัดการตามคำร้องต่างๆจากท่าน เพื่อป้องกันและตรวจสอบการปลอมแปลง เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดทำเอกสารตามคำร้องขอหน่วยงานภาครัฐ และหน่วยงานกำกับดูแล เพื่อปฏิบัติตามกฎของโรงพยาบาลฯ เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้อื่นในกรณีใดและอย่างไร

 • โรงพยาบาลฯ จะไม่จัดสรร เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือผู้ดูแลให้แก่ นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ เพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ เว้นแต่ผู้ใช้บริการ หรือผู้ดูแลได้ร้องขอและให้อำนาจแก่โรงพยาบาลฯ หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายอนุญาต การเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดการเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 • โรงพยาบาลฯ มุ่งหมายให้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจำกัดอยู่เพียง เพื่อวัตถุประสงค์แต่เดิมที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อการดำเนินการทางธุรกิจและการบริหารจัดการของโรงพยาบาลฯ รวมถึงกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผย เพื่อจัดหาสินค้าและบริการ ทั้งด้านยา เวชภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ และบริการด้านเช่าเครื่องมือแพทย์เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัยหรือปฏิบัติตามกฎหมาย
 • โรงพยาบาลฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาลฯ เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกับที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อทำการเบิกจ่ายกับบริษัทประกันทั้งในและนอกประเทศ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก โรงพยาบาลฯ เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัยหรือปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของโรงพยาบาลฯ อาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคล ภายนอก ซึ่งรวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ในกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลฯ ไม่ใช่ผู้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้น หากท่านไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โปรดทราบว่าโรงพยาบาลฯ ไม่สามารถรับผิดชอบใดๆ ต่อการใช้หรือการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยบุคคล ภายนอกดังกล่าว เนื่องจากอยู่ภายนอกการควบคุมของโรงพยาบาลฯ
 • ก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ ที่มีลิงก์ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ใดๆ โรงพยาบาลฯขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบาย เรื่อง ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นนั้นก่อน

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ บุคคลเสมือนไร้ความสามารถ และบุคคลไร้ความสามารถ (“บุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถทางกฎหมาย”)

 • โรงพยาบาลฯ จะทำการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล ของบุคคลที่ถูกจำกัดความสามารถทางกฎหมายในการทำธุรกรรมเฉพาะกรณีและตามแนวทางที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลกำหนด ทั้งนี้
  โรงพยาบาลฯ จะมีการดำเนินการให้มีการให้ความยินยอมจากผู้ปกครองหรือผู้ใช้อำนาจปกครอง ผู้พิทักษ์ หรือผู้อนุบาล ที่มีอำนาจกระทำการแทนบุคคลดังกล่าว (แล้วแต่กรณี) เว้นแต่เป็นกรณีขอความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ที่มีอายุมากกว่า 10 ปี ซึ่งเป็นการเฉพาะตัวหรือเป็นการสม
  แก่ฐานานุรูปแห่งตนและเป็นการอันจำเป็นในการดำรงชีพอันสมควร ซึ่งผู้เยาว์ดังกล่าวสามารถให้ความยินยอมโดยลำพังได้

เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันอื่น ๆ

 • เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของโรงพยาบาลฯอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการโดยบุคคล ภายนอก ซึ่งรวมถึงหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งในกรณีดังกล่าว โรงพยาบาลฯไม่ใช่ผู้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้น หากท่านไปตามลิงก์เหล่านี้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอก โปรดทราบว่าโรงพยาบาลฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆต่อการใช้หรือการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
  โดยบุคคลภายนอกดังกล่าว เนื่องจากอยู่ภายนอกการควบคุมของบริษัท
 • ก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ ที่มีลิงก์ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน สำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ใดๆโรงพยาบาลฯขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์หรือ
  แอปพลิเคชันนั้นก่อน

การบันทึกผู้เข้าถึงระบบ

 • โรงพยาบาลฯ อาจดำเนินการบันทึกผู้เข้าถึงระบบหรือชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือการเชื่อมต่อระบบอินเตอร์เน็ตของโรงพยาบาลฯ (Log Files)โดยเก็บบันทึกการเข้า-ออกแบบอัตโนมัติ รวมถึงที่อยู่ IP, รายงานข้อขัดข้อง กิจกรรมระบบ ตลอดจนวันที่ เวลาและURLของผู้ใช้ โดยสามารถเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวกับข้อมูลซึ่งระบุตัวบุคคลได้ พร้อมทั้งจัดเก็บบันทึกตาม ระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

การใช้สิทธิในเรื่องใดๆ ตามที่ระบุไว้นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ของหนังสือแจ้งฉบับนี้ อนึ่ง สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ อาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด โรงพยาบาลฯจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบต่อไป

  • สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล : ในกรณีที่ โรงพยาบาลฯ มีการเก็บ รวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือที่นอกเหนือจากความยินยอมใด ๆ ที่ได้ให้ไว้ โรงพยาบาลฯ จะแจ้ง หรือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่นอกวัตถุประสงค์ดังกล่าว
  • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล : เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน และมีสิทธิที่จะร้องขอให้ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของเจ้าของข้อมูล
  • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง : ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าของข้อมูลจะดำเนินการยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวตามวิธีการที่กำหนดไว้ได้ เพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
  • สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล : ในกรณีที่ระบบของ โรงพยาบาลฯ รองรับเจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ โดยเครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือขอให้โอนโดยอัตโนมัติได้
  • สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล : เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
  • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล : เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ โรงพยาบาลฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้
   •  เมื่อโรงพยาบาลฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอให้ดำเนินการปรับปรุง เพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิด  ความเข้าใจผิด
   • เมื่อเป็นข้อมูลที่ต้องลบหรือทำลายตามข้อ 5 แต่เจ้าของข้อมูลขอให้ระงับการใช้ข้อมูลแทน
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนได้
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม : เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยการถอนความยินยอมดังกล่าว จะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ หากการถอนความยินยอมจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใดโรงพยาบาลฯจะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม

อนึ่ง โรงพยาบาลไทยนครินทร์ อาจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิข้างต้น หากการดำเนินการใดๆ เป็นไป เพื่อวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพ ของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่นหรือเป็นการดำเนินการ เพื่อการศึกษาวิจัยทางสถิติที่มีมาตรการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสม หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ติดต่อโรงพยาบาลฯ

หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงพยาบาลฯได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทรศัพท์ 0-2340-7777

เบอร์โทรสาร 0-2340-6431

E-mail: info@thainakarin.co.th

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลฯ จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโรงพยาบาลฯ จะแจ้ง ให้ท่านทราบด้วยการอัปเดตข้อมูลลงในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลhttps://www.thainakarin.co.th โดยเร็วที่สุด เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงวิธีการที่โรงพยาบาลฯ เก็บรวบรวม ใช้จัดการเปิดเผยและคุ้มครองข้อมูล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป