Call Center : 0 2361 2727 ,0 2361 2828   |  A  A  Aโปรแกรมตรวจสุขภาพก่อนวิวาห์


โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก


โปรแกรมหัวใจ


มอบสิทธิพิเศษ Allianz


มอบสิทธิพิเศษ AIA


โปรแกรม ตรวจสุขภาพประจำปี 2563


โปรแกรมตรวจเบาหวานขึ้นจอประสาทตา


โปรแกรมตรวจการนอนหลับ Sleep Test


โปรแกรมเสริมเต้านมใหญ่ พร้อมสร้างเต้านมใหม่โดยใช้เนื้อเยื่อตัวเอง


โปรแกรมผ่าตัดเต้านม สำหรับผู้ป่วยมะเร็งเต้านม


โปรแกรมตรวจหลอดเลือดแดงใหญ่ที่คอ และหลอดเลือดแดงในสมอง (CDUS & TCD)


โปรแกรม ผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ


โปรแกรมรักษาภาวะการมีบุตรยาก โดยวิธ๊การฉีดน้ำเชื้อเข้าสู่โพรงมดลูก IUI (Intra-uterine insemination)


โปรแกรมผ่าตัดผ่านกล้อง LAPAROSCOPIC


โปรแกรมผ่าตัดต่อมทอนซิล


โปรแกรมผ่าตัดต้อกระจก


โปรแกรมวัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก


โปรแกรมการผ่าตัดผ่านกล้อง LAPAROSCOPIC


โปรแกรมวัคซีนเด็ก


โปรแกรมการผ่าตัดผ่านกล้อง HYSTEROSCOPY


โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูก


โปรแกรมการผ่าตัด ใส่ข้อตะโพกเทียมแบบ Bipolar Prosthesis


โปรแกรมคลอดบุตร


โปรแกรมเบาหวาน


โปรแกรมเอ็นล็อค


ศูนย์เปอร์เซนต์ 4 เดือน_62


โปรแกรมส่องกล้อง


คืนความคมชัดให้ดวงตาคุณ