LCP Large Image

โปรแกรมตรวจเบาหวานขึ้นจอประสาทตา

เบาหวานขึ้นจอประสาทตา

ภาวะแทรกซ้อนที่พบได้บ่อยในผู้ป่วยเบาหวาน และมักจะไม่มีอาการในระยะเริ่มต้น

เกิดจากเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงจอประสาทตาผิดปกติ

ทำให้จอประสาทตาบวม / เกิดเส้นเลือดผิดปกติ เลือดออกในตา

หรือเกิดพังผืดดึงรั้ง จอประสาทตาหลุดลอก จนสูญเสียการมองเห็นได้

ใครที่ควรตรวจโปรแกรมเบาหวานขึ้นจอประสาทตาบ้าง

  • ผู้ป่วยที่เพิ่งตรวจพบเบาหวาน ควรได้รับการตรวจตาทันที
  • ผู้ป่วยเบาหวานที่ตรวจตาครั้งแรกแล้วไม่พบอาการเบาหวานขึ้นจอประสาทตาควรตรวจซ้ำอย่างน้อยปีละครั้ง
  • ผู้ป่วยที่มีอาการเบาหวานขึ้นจอตาแล้ว จำเป็นต้องตรวจบ่อยขึ้น เช่น ทุก 3-6 เดือนหรือตามคำแนะนำของแพทย์
  • ผู้ป่วยเบาหวานที่ตั้งครรภ์ควรได้รับการตรวจตั้งแต่ช่วงโตรมาสแรกของการตั้งครรภ์

*หลังหยอดยาขยายม่านตา
ผู้รับบริการอาจมีอาการตามัว สู้แสงไม่ได้ 4 – 6 ชั่วโมง
ควรเตรียมแว่นกันแดด และงดการขับขี่ยานพาหนะ
ทุกชนิดในวันที่เข้ารับการตรวจ*

 

Contact Form

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.