Shopping Cart

No products in the cart.

ต้อหิน โรคอันตราย ทำให้สูญเสียการมองเห็นถาวร

วันนี้ พญ.รจพร พฤกษาชลวิทย์ จักษุแพทย์เฉพาะทางด้านต้อหิน โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีความชัดเจนของเรื่องนี้มาอธิบายให้ฟังค่ะ

Share
ผู้ที่เขียนบทความ
พญ.รจพร พฤกษาชลวิทย์
DR. ROTJAPORN PRUKSACHOLAVIT
Ophthalmologist, Thainakarin Hospital.
ข้อมูลแพทย์