Shopping Cart

No products in the cart.

มูลนิธิหลวงพ่อพุธ

ประวัติความเป็นมา

ด้วยเป็นคำปรารภของ พระราชสังวรญาณ (หลวงพ่อพุธ ฐานิโย) วัดป่าสาลวัน จังหวัดนครราชสีมา
ให้ดำเนินการก่อตั้งกองทุนเพื่อพระอาพาธ ที่ประสบปัญหาขาดแคลนไม่มีค่ารักษาพยาบาล โดยทุนแรกเริ่มพระราชสังวรญาณ ได้นำปัจจัยซึ่งรับจากศิษยานุศิษย์ และผู้มีจิตศรัทธา มอบให้กับโรงพยาบาลไทยนครินทร์เพื่อก่อตั้งกองทุนเพื่อพระอาพาธเป็นจำนวนเงิน 156,000 บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นหกพันบาทถ้วน) คณะ ผู้บริหารโรงพยาบาลไทยนครินทร์ จึงดำเนินการตามความประสงค์ของพระราชสังวรญาณ ก่อตั้ง “กองทุนหลวงพ่อพุธ เพื่อพระอาพาธ” ขึ้น เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2541 ต่อมาปลายปี พ.ศ.2553 นายแพทย์เจริญ มีนสุข ประธานฝ่ายแพทย์ จึงเห็นชอบให้ดำเนินการจดทะเบียนเพื่อจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ตามกฎหมาย โดยยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิไปเมื่อเดือนธันวาคม 2553

วัตถุประสงค์

  1. ให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ ดูแล บำบัด รักษาพยาบาล ตลอดจนรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจาก การรักษาพยาบาลแก่ภิกษุที่อาพาธ (เจ็บป่วย) ในพุทธศาสนา และประสบปัญหา ขาดแคลน ไม่มีค่ารักษาพยาบาล และ/หรือไม่มีโยมอุปัฏฐาก
  2. ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สงเคราะห์ ให้ทุนแก่บุคคลผู้ซึ่งได้รับความเดือนร้อน ทุกข์ยาก เจ็บป่วย มีฐานะยากจน ผู้ประสบภัยพิบัติและภัยธรรมชาติต่าง ๆ
  3. ให้ความช่วยเหลือ ส่งเสริม สงเคราะห์ สนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อการแพทย์ การศึกษา การศาสนา และการสาธารณภัย
  4. เพื่อดำเนินการ หรือร่วมมือกับองค์กรการกุศล
  5. ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมืองแต่ประการใด
ท่านที่มีจิตศรัทธาสามารถโอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์ “ มูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ ”
เลขที่บัญชี 725-2-01189-0
ธนาคารทหารไทย ธนชาต สาขาบางนา (อาคารแอมเพิลทาวเวอร์)

เมื่อโอนแล้วโปรดโทรแจ้ง หมายเลข 0-2361-2727 ต่อ 3397หรือจดหมายส่งไปที่ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ (มูลนิธิหลวงพ่อพุธ-จตุเจริญ) 345 บางนา-ตราด กม. 3.5 แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260 เพื่อจะได้จัดส่งใบอนุโมทนาบัตรให้แก่ท่าน