Shopping Cart

No products in the cart.

ศูนย์โรคเต้านม

ศูนย์โรคเต้านม

โรคมะเร็งเต้านม และอาการผิดปกติต่างๆ ของเต้านม สามารถเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกวัย

ศูนย์โรคเต้านม ชั้น 3

โรคมะเร็งเต้านมและอาการผิดปกติต่างๆ ของเต้านมสามารถเกิดขึ้นได้กับผู้หญิงทุกวัย ศูนย์โรคเต้านม โรงพยาบาลไทยนครินทร์จึงได้รวบรวมทีมแพทย์  พยาบาล และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญด้านโรคเต้านมโดยเฉพาะ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจวินิจฉัยที่รวดเร็ว ให้ผู้ป่วยสามารถเข้ารับการรักษามะเร็งเต้านมอย่างทันท่วงที ด้วยเครื่องมือที่ให้ผลอย่างแม่นยำ เพื่อช่วยลดความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นกับคนที่คุณรัก

การบริการ / การวินิจฉัย / การรักษา

1. การตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม (Screening) ด้วย Digital Mammogram แบบ 3 มิติ (Tomosynthesis) เพื่อตรวจหาความผิดปกติตั้งแต่ยังไม่มีอาการ

2. การตรวจภาพถ่ายทางรังสี ระดับสูงด้วยเครื่องตรวจวินิจฉัยเต้านมด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า MRI เพื่อการวินิจฉัยที่แม่นยำในผู้ป่วยที่มีความซับซ้อนทางการรักษาสูง

3. การตรวจวินิจฉัยและตรวจชิ้นเนื้อ (Diagnosis and Biopsy) โดยรังสีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง

3.1 การตรวจด้วยเข็มเจาะตรวจชิ้นเนื้อ (Core Needle Biopsy)
3.2 การเจาะดูดเซลล์ด้วยเข็มขนาดเล็ก (Fine Needle Aspiration)
3.3 การเจาะตรวจชิ้นเนื้อเต้านมด้วยเครื่องเจาะดูดปรับอัตโนมัติระบุพิกัดด้วยเครื่องเมโมแกรม (Stereotactic Vacuum-Assisted Biopsy)

4. การผ่าตัดรักษาและเสริมสร้างเต้านมขึ้นใหม่ ซึ่งทางโรงพยาบาลมีทางเลือกในการผ่าตัดรักษาที่หลากหลาย เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่เหมาะสมที่สุด

4.1 การผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมด (Total Mastectomy)
4.2 การผ่าตัดเต้านมออกทั้งหมดร่วมกับการเสริมสร้างเต้านมขึ้นใหม่ทันทีด้วยเนื้อเยื่อตนเอง (Tissue Reconstruction) และการใช้วัสดุเทียมเต้านม (Breast Implant)
4.3 การผ่าตัดแบบสงวนเต้านม (Breast Conserving Surgery)
4.4 การเสริมสร้างเต้านมขึ้นใหม่ภายหลังการผ่าตัดเต้านม (Delayed Breast Reconstruction)

5. การตรวจวินิจฉัยรักษาและผ่าตัดโรค และความผิดปกติของเต้านมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่มะเร็ง 

Breast Care Center

Breast cancer

Breast cancer is the most common cancer among woman worldwide. Although it can also occur in men, albeit rarely. Breast cancer typically originates in the milk ducts or the lobules. The exact causes of breast cancer are not fully understood. The early detection increases chances of successful treatment.

Benign breast condition

Non-cancerous abnormalities include fibrocystic change, fibro adenoma, breast cyst and breast infection

Multidisciplinary team (MDT)

พญ.ชญานุตม์ รัตตดิลก

ศัลยศาสตร์โรคเต้านม

พญ.กษมา ชิตเมธา

ศัลยศาสตร์โรคเต้านม

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

พญ.ชญานุตม์ รัตตดิลก

ศัลยศาสตร์โรคเต้านม

พญ.กษมา ชิตเมธา

ศัลยศาสตร์โรคเต้านม

พญ.ชญานุตม์ รัตตดิลก

ศัลยศาสตร์โรคเต้านม

พญ.กษมา ชิตเมธา

ศัลยศาสตร์โรคเต้านม

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

รอข้อมูล

Goal

 • These experts collaborate to provide early and accurate diagnosis and personalized medicine for individuals diagnosed with breast cancer.
 • The goal of the Thainakarin Breast Cancer Center is to improve patient outcome, qaulity of life and provide holistic care for individuals affected by breast cancer.
 • Digital mammogram with tom synthesis
 • Ultrasound
 • Magnetic resonance imaging (MRI)
 • Diagnosis and biopsy
  • Fine needle aspiration
  • Ultrasound guided core needle biopsy
  • Stereotactic vacuum-assisted biopsy
 • Chemotherapy
 • Immunotherapy
 • Hormonal therapy
 • Targeted therapy
 • Radiotherapy
 • Rehabilitation

Oncoplastic surgery combines the principles of oncology and plastic surgery to achieve better cosmetic and functional outcome.

 • Breast conserving surgery
 • Mastectomy with or without reconstruction
 • Immediate and Delayed breast reconstruction
  • Implant-Based reconstruction
  • Autologous reconstruction
 • Sentinel lymph node biopsy
 • Axillary Lymph node dissection

Genetic Cancer Counseling assessing an individual risk of developing breast cancer based on their genetic background to provide comprehensive care for individuals and families affected by breast cancer.

Patients may have a planned admission following surgery. ICU teams are multidisciplinary, made up of highly skilled intensive care nurses, doctors and specialists trained in providing critical care for patients with a variety of medical, surgical conditions.

 • Perception in real time during surgery
 • Close tracing >> Line Official Account
Play Video

video click  Precision Cancer Care

ทีมแพทย์

นพ. สิโรจน์ กาญจนปัญจพล

นพ. ประกาศิต จิรัปปภา

นพ. ยอดยิ่ง วาสุถิตย์

นพ. ปัญญา ทวีปวรเดช

พญ.ชญานุตม์ รัตตดิลก

นพ. สุรกิจ พรชัย

พญ.กษมา ชิตเมธา

พญ. มนัญญา ภัทรวิตตากร

พญ.พุทธิพร เนาวะเศษ