LCP Large Image

ปรึกษา รักษา ‘มะเร็ง’ ที่ไทยนครินทร์

ปัจจุบันผู้ป่วยมะเร็งมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง การเข้าคัดกรองเพื่อค้นหาโรคมะเร็งด้วยเทคโนโลยีทางการแพทย์ที่ทันสมัยจึงเป็นสิ่งที่สำคัญ เพราะทุกคนมีโอกาสที่เซลล์ในร่างกายผิดปกติได้ ตรวจพบก่อนในระยะเริ่มแรก สามารถรักษาไม่ให้เกิดการลุกลามได้ทันและเพิ่มโอกาสไม่กลับมาเป็นซ้ำ

ศูนย์มะเร็งโฮลิสติค โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มีความยินดีรับฟังและให้คำปรึกษาเรื่องมะเร็งโดยทีมแพทย์และทีมสหสาขาวิชาชีพที่หลากหลาย

Add line cancer page

ปรึกษาปัญหามะเร็ง

"*" indicates required fields

ชื่อ-สกุล*

การบริการ การวินิจฉัย การรักษา

โลกหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นเดียวกับความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและวิทยาการแพทย์ นำการแพทย์เข้าสู่ยุคของการแพทย์ที่แม่นยำ ( Precision medicine) มีความรู้เซลล์มะเร็งระดับอื่น ดีเอนเอหรือโมเลกุลเพิ่มมากขึ้น จากข้อมูลทางการแพทย์มาตราฐานเดิมที่ปฏิบัติกันอยู่ ( current standard information ) ทำให้เกิดรูปแบบการตรวจค้นหาและรักษาโรคมะเร็งแบบการแพทย์เฉพาะบุคคล ( Personalized medicine ) สามารถพบได้เร็วกว่าและแม่นยำกว่าในอดีตตั้งแต่ยังมีอาการหรืออาการแสดง และสามารถรักษาได้ผลดียิ่งขึ้นเพื่อมุ่งทำลายเซลล์มะเร็งที่มียีนที่มีความผิดปกติเฉพาะเกิดผลกระทบต่อเซลล์ปกติน้อยที่สุด ติดต่อเราวันนี้

รักษามั่นใจที่ไทยนครินทร์

โดยตัวอย่าง การใช้ยามุ่งเป้า ( Target drug) การใช้ยา ภูมิคุ้มกัน ( Immuno-Oncology drug ) นอกเหนือจากการใช้ยาเคมีบำบัด นอกจากนี้ยังพบความผิดปกติอื่น มีความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมการดำเนินชีวิต ( lifestyle ) จึงได้มีการเพิ่มเติมในการพัฒนารูปแบบการรักษาที่เหมาะสม กับแต่ละบุคคล และทันกาล (Right treatment ,Right Person & Right time) ในเวลาเดียวกันข้อมูลที่แม่นยำของเซลล์มะเร็งได้รับ

การพัฒนาตรวจหาความเสี่ยงต่อโรคมะเร็งของประชาชน การตรวจหาเซลล์มะเร็งดี เอนเอ หรือโปรตีนที่เกี่ยวข้องกับมะเร็ง ในกระแสเลือด ( CancerSeeK ) เป็น ขบวนการป้องกันโรคมะเร็งในยุคการแพทย์ที่แม่นยำเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่มีปัญหาเกี่ยวกับโรคมะเร็งที่พบบ่อยได้เปิดหน่วยรังสีรักษา ที่มีความทันสมัยเท่าหน่วยงานรังสีรักษาของรัฐและเอกชนด้วยเทคโลยีที่ทันสมัย สามารถจำลองภาพของก้อนมะเร็งได้ชัดเจน และเครื่องเร่งอนุภาคนำรังสีไปสู่ก้อนมะเร็งอย่างแม่นยำและรวดเร็ว ไม่ก่อผลกระทบต่อเนื้อเยื่อปกติหรืออวัยวะข้างเคียง นอกจากนี้ได้มีการนำเทคนิคใหม่มาใช้ เพื่อเพิ่ม ประสิทธิภาพในการรักษา และความปลอดภัย

ทีมศูนย์มะเร็ง และรังสีรักษาไทยนครินทร์ ประกอบคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญโรคมะเร็งสหสาขาที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งด้านการตรวจวินิจฉัยมะเร็งระดับเซลล์ และโมเลกุล จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย และหน่วยงานของรัฐทำให้สามารถวางแผนหรือกำหนดการรักษาได้เหมาะสมกับผู้ป่วยและญาติ (Affordable and Quality Cancer Care at TNCC)

แพทย์ในศูนย์มะเร็งโฮลิสติค