Shopping Cart

No products in the cart.

ศูนย์ตรวจสุขภาพ

ช่วยให้คุณดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ พร้อมจัดทำแผนการตรวจสุขภาพและข้อมูลสุขภาพรายบุคคลด้วยทีมแพทย์และพยาบาลผู้เชี่ยวชาญ

ศูนย์ตรวจสุขภาพ ชั้น 3

ทำไมต้องตรวจสุขภาพ ?

เพราะการตรวจสุขภาพเตือนให้เราทราบในสิ่งที่เราอาจไม่เคยสงสัยมาก่อน ดังนั้นแม้ไม่มีอาการเจ็บป่วย เราทุกคนจึงควรได้รับการตรวจสุขภาพอย่างน้อยปีละครั้ง เพื่อช่วยลดความเสี่ยงและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดปกติ และเพื่อให้สามารถเข้ารับการรักษาได้อย่างทันท่วงที

ศูนย์ตรวจสุขภาพโรงพยาบาลไทยนครินทร์ ช่วยให้คุณดูแลสุขภาพตนเองได้มากขึ้น เพื่อส่งเสริมสุขภาพ และการคัดกรองโรคตั้งแต่ระยะแรก  พร้อมจัดทำแผนการตรวจสุขภาพและข้อมูลสุขภาพรายบุคคลด้วยทีมแพทย์และพยาบาลมืออาชีพ ที่ตั้งใจอยากให้คุณและครอบครัวมีสุขภาพที่ดีตลอดไป 

ศูนย์ตรวจสุขภาพ บริการด้านการตรวจสุขภาพประกอบด้วย

 • การตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับบุคคลทั่วไป แบ่งตามช่วงอายุและเพศ
 • การตรวจสุขภาพประจำปีแบบหมู่คณะของบริษัทคู่สัญญา
 • การตรวจสุขภาพก่อนทำประกัน
 • การตรวจสุขภาพออกใบรับรองเเพทย์ เช่นทำใบขับขี่
 • การตรวจสุขภาพตามแบบฟอร์มของสถาบันการศึกษาทั้งในประเทศเเละต่างประเทศ
 • การตรวจสุขภาพก่อนเข้าทำงานทั่วไป
 • การตรวจสุขภาพในงานอาชีวอนามัย เช่น ประเมินก่อนทำงานอับอากาศ หรือขึ้นที่สูง
 • การตรวจเฉพาะทางด้านอาชีวเวชศาสตร์ เช่น ประเมินก่อนกลับเข้าทำงานหลังการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย
 • บริการฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคในกลุ่มอายุ 15 ปี ขึ้นไป

คำแนะนำสำหรับการมาตรวจสุขภาพ

 • ควรงดอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 6-8 ชั่วโมง ก่อนมาตรวจสุขภาพ (สามารถดื่มน้ำเปล่าได้)
 • ไม่ควรสวมสร้อยคอ กรณีมาตรวจด้วยการเอกซเรย์ปอด หรือการเดินหรือวิ่งบนสายพานเพื่อตรวจสมรรถภาพหัวใจเมื่อออกกำลังกาย
 • การให้ประวัติแพทย์ควรแจ้งแพทย์ว่าท่านรับประทานยาประเภทใดอยู่ หรือรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร
 • โดยปกติจะทราบผลการตรวจสุขภาพจากแพทย์ภายในวันที่มาตรวจและผลที่พิมพ์เป็นเล่มจะส่งทางไปรษณีย์หรือท่านสามารถแจ้งความประสงค์มารับด้วยตนเองภายหลัง

ทีมแพทย์

พญ. กรทอง อัศวาณิชย์

นพ. ธรรมรงค์ นิมจิรวัฒน์

นพ. พุทธิชัย แดงสวัสดิ์

นพ.ณัฐ ปั้นเปล่ง

นพ.ศรศักดิ์   หนูเล็ก

นพ.เจตน์   รัตนปัญญารัตน์

นพ.สุรพัศ ศิวาวุธ