Shopping Cart

No products in the cart.

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู

บริการรักษา ฟื้นฟู และป้องกันสมรรถภาพร่างกาย
รวมถึงกิจกรรมบำบัดเพื่อแก้ไขการพูดและกระตุ้นพัฒนาการ

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 3

ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ให้บริการรักษา ฟื้นฟูและป้องกันสมรรถภาพร่างกาย รวมถึงกิจกรรมบำบัดเพื่อแก้ไขการพูดและการกระตุ้นพัฒนาการ โดยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด นักอรรถบำบัด-ฝึกพูด และสหสาขาวิชาชีพ พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับผู้ป่วย ทั้งผู้ป่วยในและผู้ป่วยนอก โดยจะให้บริการในผู้ป่วยกลุ่มโรคสำคัญได้แก่ กลุ่มกล้ามเนื้อกระดูกและข้อ, โรคหลอดเลือดสมอง, โรคหลอดเลือดหัวใจ, โรคระบบทางเดินหายใจ, บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ เป็นต้น
เพราะบางโรคไม่สามารถให้การรักษาทางยาได้เพียงอย่างเดียว จำเป็นต้องมีการฟื้นฟูสมรรถภาพร่างกาย ด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ร่วมกับการออกกำลังกายบำบัด เพื่อให้ผู้ป่วยกลับไปใช้ชีวิตประจำได้ปกติสุขมากที่สุด

การบริการ / การวินิจฉัย / การรักษา

ให้บริการทางกายภาพบำบัด เพื่อรักษา ฟื้นฟู ป้องกัน ส่งเสริมสมรรถภาพทางกายและจิตใจ รวมถึงกิจกรรมบำบัดสำหรับผู้ใหญ่และเด็กที่มีความผิดปกติของพัฒนาการ ได้แก่ กระตุ้นการเคี้ยวและการกลืนอาหารในผู้ที่มีความบกพร่อง เด็กที่มีความผิดปกติของพัฒนาการ และผู้ที่มีปัญหาการออกเสียงทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตได้ปกติ ด้วยทีมแพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกิจกรรมบำบัด และนักอรรถบำบัด-ฝึกพูด

โดยให้บริการในกลุ่มโรคหลักดังนี้

 • การฟื้นฟูโรคระบบกระดูกและข้อ(Orthopedic Rehabilitation)
 • การรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ (Office Syndrome) ด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย เช่น FSWT (Focus Shockwave Therapy) นำเข้าจากประเทศเยอรมัน และ PMS (Premenstrual Magnetic Simulation)
 • การฟื้นฟูโรคเลือดสมอง (Stroke Rehabilitation) และการฟื้นฟูโรคระบบสมองและระบบประสาทอื่นๆ อาการชาปลายมือ ปลายเท้า  (Neurological Rehabilitation, Neuropathy)
 • การฟื้นฟูโรคระบบทางเดินหายใจ (Pulmonary Rehabilitation)
 • การฟื้นฟูระบบหัวใจและหลอดเลือด (Cardiopulmonary)
 • การตรวจเส้นประสาทและกล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า เพื่อการวินิจฉัยโรคทางระบบประสาทและกล้ามเนื้อ ประกอบด้วยการตรวจคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนื้อ (EMG หรือ Electromyography) และการตรวจความเร็วการนำสัญญาณประสาท (NCV หรือ Nerve conduction velocity)
 • การรักษาอาการปวดกล้ามเนื้อ ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) ด้วยการฝังเข็มแบบตะวันตก (Dry Needing)

 

 • การใส่อุปกรณ์และเครื่องช่วยพยุงต่างๆ และผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเดิน เท้าผิดรูป
 • การพันเทปเพื่อตรึงข้อ (Strapping or Taping Technique)
 • การฝึกการทรงตัวหรือ Balance ในผู้สูงอายุ ผู้ที่มีปัญหาการทรงตัว
 • Spasticity Management.
 • MSK management and Pain management.
 • การฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา(Sport Rehabilitation)
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ(Geriatric Rehabilitation)
 • Vestibular Rehabilitation
 • การฟื้นฟูระบบหัวใจและหลอดเลือด(Cardiac Rehabilitation Phase 2-3)
 • การฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาการทรงตัวและการเดิน
 • กิจกรรมบำบัดกระตุ้นการเคี้ยวและการกลืนอาหารในผู้ที่มีความบกพร่อง
 • กิจกรรมบำบัดสำหรับเด็กที่มีความผิดปกติของพัฒนาการ
 • อรรภถบำบัดสำหรับผู้ที่มีปัญหาการออกเสียงทั้งเด็กและผู้ใหญ่

โรคและอาการ

 • ปวดคอ ปวดหลัง จากกล้ามเนื้ออักเสบ หรือ ออฟฟิศ ซินโดรม
 • ปวดเข่าจากเส้นเอ็นอักเสบ หรือข้อเข่าเสื่อม บาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • ข้อไหล่ติด ปวดข้อไหล่จากเส้นเอ็นอักเสบ
 • ปวดข้อศอกจากภาวะ Tennis Elbow หรือ Golfer’s Elbow เส้นเอ็นข้อศอกอักเสบ
 • ปวดฝ่าเท้า/ส้นเท้า จาก เส้นเอ็นร้อยหวายอักเสบหรือรองช้ำ
 • การฟื้นฟูสุขภาพภายหลังการผ่าตัด
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพของผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต
 • กล้ามเนื้ออ่อนแรง
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจ และระบบทางเดินหายใจ ในผู้ป่วยโรคหัวใจ และผู้ป่วยที่ได้รับการผ่าตัดหัวใจ
 • การฟื้นฟูอาการบาดเจ็บจากการเล่นกีฬา
 • การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้สูงอายุ
 • การออกกำลังกายในภาวะกระดูกสันหลังคด
 • การออกกำลังกายหรือฟื้นฟูสมรรถภาพจากภาวะ Long Covid

ทีมแพทย์

พญ. วันทนียา วัชรีอุดมกาล

นพ. ปริย วิมลวัตรเวที

นพ. ฉกาจ ผ่องอักษร

นพ. ธนิษฐ์ วีระพงษ์

พญ.ปวีณ์สุดา เดชะรินทร์

อ. เดือนฉาย แสงรัตนายนต์

อ. ปวีณา สังเสวี

อ. ภาวิณี อ่อนนาค

อ. ธนาพร อินทศิริ

อ. รัชฏะ ศุภวุฒิ

อ. ชนัญญา ธนากลาง

อ. สุชาวดี พัฒนผลสุขุม