Shopping Cart

No products in the cart.

แผนกกุมารเวชกรรม

แผนกเด็ก โรงพยาบาลไทยนครินทร์ เปิดให้บริการดูแลและบำบัดโรครักษาต่างๆ ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกคลอด จนถึงอายุ 15 ปี

แผนกกุมารเวชกรรม ชั้น L

เราตกแต่งห้องด้วยสีสันสดใสเพื่อสร้างบรรยากาศที่ผ่อนคลาย พร้อมการดูแลเอาใจใส่จากกุมารแพทย์ และพยาบาลที่อบรมด้านจิตวิทยาสำหรับเด็ก ทำให้การมาหาหมอไม่ใช่เรื่องน่ากลัวสำหรับเด็กๆ อีกต่อไป
ให้บริการดูแลและบำบัดโรครักษาต่างๆ ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกคลอด จนถึงอายุ 15 ปี โดยการดูแลอย่างใกล้ชิดจากกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกุมารเวชศาสตร์  โดยคำนึงถึงความสะอาดและความปลอดภัยเป็นสำคัญ  รวมถึงการเอาใจใส่และดูแลจากพยาบาลและเจ้าหน้าที่ตลอดเวลา

การบริการ

 • ปัจจุบันแผนกเด็ก เปิดให้บริการดูแลรักษาและบำบัดโรคต่าง ๆ ในผู้ป่วยเด็กตั้งแต่แรกคลอดถึงอายุ 15 ปี โดยกุมารแพทย์ทั่วไปและกุมารแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 24 ชม. (ไทยบอร์ดและ/หรืออเมริกันบอร์ด)
 • ทางโรงพยาบาลมีกุมารแพทย์ประจำอยู่ที่ห้องฉุกเฉิน โดยเป็นกุมารแพทย์ที่จบวุฒิบัตรกุมารเวชศาสตร์ ซึ่งมีความรู้ความชำนาญในการดูแลรักษาภาวะฉุกเฉินและความเจ็บป่วยของเด็กในยามวิกาลได้
 • ทางแผนกทารกแรกเกิดยังได้มีการสอนมารดาเกี่ยวกับการอาบน้ำทารก การดูแลและให้นมบุตร  การกระตุ้นและสนับสนุนการให้น้ำนมแม่ ฯลฯทางแผนกได้จัดทำ video สอนสุขศึกษาซึ่งจะใช้ร่วมกับการสอนโดยตรงจากพยาบาลผู้เชี่ยวชาญทางทารกแรกเกิดและทางแผนกยังจัดให้มีการตรวจการได้ยินในทารกแรกเกิด (Newborn Hearing Screen) อีกด้วย
 • แยกโซนเด็กเล็กถึงอายุ 3 ปี ที่มีสุขภาพดี (Well-baby Clinic) ออกจากโซนเด็กป่วย
 • หอผู้ป่วยในชั้น 8 สำหรับเด็กที่ต้องเข้ามารักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล
 • แผนกบริบาลทารกแรกเกิดอยู่ที่ชั้น 5 ซึ่ง ให้การดูแลรักษาเด็กแรกเกิดทั้งปกติ(Nursery) และที่มีปัญหาต้องดูแลพิเศษ (Nursery Intermediate care และ NICU) รวมทั้งมีห้องแยก (Isolate) สำหรับเด็กที่มีภาวะที่ต้องแยกอยู่ออกจากทารกคนอื่น ๆ เช่น มีการติดเชื้อ เป็นต้น

การวินิจฉัย / การรักษา

 • โรคหัวใจเด็ก
 • โรคปอดและโรคระบบทางเดินหายใจในเด็ก
 • ปัญหาการนอน (เช่น เด็กนอนกรน / มีปัญหาหยุดหายใจเป็นช่วง ๆ ขณะนอนหลับ)
 • โรคภูมิแพ้และหอบหืดในเด็ก (รวมการทำ skin prick test ตรวจเลือด หาสารแพ้)
 • โรคทางเดินอาหารและตับในเด็ก
 • โรคเลือดในเด็ก
 • โรคความผิดปกติทางต่อมไร้ท่อในเด็ก (เช่น เด็กตัวเตี้ย ลูกเป็นหนุ่ม/สาวเร็วกว่าวัย ฯลฯ)
 • อาการหรือปัญหาทางพฤติกรรม โดยประสานงานร่วมกับจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่น
 • ภาวะตัวเหลือง

ทีมแพทย์

พญ. ธนิษฐา เลิศประสพสุข

พญ. นิภาวดี ชัยสุขสันต์

พญ. สุภาวรรณ ชั้นประดับ

พญ. อุษณี ลีลาปรีชาเลิศ

พญ. ทิวรรก์ วิราวรรณ

นพ. กำพล วีรกาญจนา

นพ. ธนะรัตน์ ลยางกูร

นพ. ธัญญณัฐ บุนนาค

พญ. นริดา ถาวรพานิช

พญ. นวพร นำเบญจพล

พญ. นาเรศ วงศ์ไพฑูรย์

นพ. ประวิทย์ เจตนชัย

รศ.พญ. วรนุช จงศรีสวัสดิ์

พญ. วิไลรัตน์ หล้ามาชน

พญ. ศิริรัตน์ สุวรรณฤทธิ์

พญ. สาวิกา ศิริโชติรัตน์

พญ. ปวีณา อังคณานุกิจ

นพ. พนิต ทักขิญเสถียร

นพ. คมศักดิ์ ศรีลัญฉกร

พญ. กนกอร จ่างจรูญโรจน์

พญ. ปัญจรัตน์ โสวิทยสกุล

พญ. ภิญญภา มุกด์จินดาภา

พญ. นุชนาฏ รุจิเมธาภาส

พญ. นัยนา ณีศะนันท์

พญ. กฤติญา ชัยโชติจินดา

พญ. กิ่งทอง อนุรัตน์

พญ.ภัสสรา วงศ์ไทย

พญ.เหมือนแพร เจนธนากุล

พญ.ลลิดา วิเศษจินดา