Shopping Cart

No products in the cart.

นโยบายความเป็นส่วนตัว

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน) ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาลภายใต้ชื่อ “โรงพยาบาลไทยนครินทร์ โรงพยาบาลทั่วไปขนาดใหญ่” (“โรงพยาบาลฯ”) ให้บริการทางการแพทย์ในด้านต่างๆ (“บริการ”)มีความมุ่งมั่นตลอดมาที่จะประกอบธุรกิจภายใต้หลักธรรมาภิบาลที่ดี ซึ่งรวมถึงการให้ความสำคัญกับความปลอดภัยและการปกป้องความเป็นส่วนตัวของข้อมูลที่ลูกค้า คู่ค้า และผู้ติดต่อโรงพยาบาลฯ​ด้านอื่นๆ ได้ให้ข้อมูลไว้กับโรงพยาบาลฯ ซึ่งโรงพยาบาลฯ ต้องการที่จะควบคุมข้อมูลของท่านให้มีการดำเนินการอย่างโปร่งใสในการควบคุมหรือประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรักษาความไว้วางใจและความเชื่อมั่นในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของท่านว่าโรงพยาบาลฯจะดำเนินการอย่างเหมาะสม และมีมาตรการรักษาความปลอดภัยข้อมูลส่วนบุคคลตามที่กฎหมายกำหนด และเทียบเท่ามาตรฐานสากล ซึ่งโรงพยาบาลฯในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้จัดทำขึ้น ถือเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดและเงื่อนไขสำหรับการให้บริการเว็บไซต์ของเรา รวมทั้งการเข้ารับบริการของท่าน โดยในการใช้บริการดังกล่าวในแต่ละครั้งให้ถือว่าท่านได้อ่านและตกลงยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

โรงพยาบาลฯ จะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่โรงพยาบาลฯได้รับจากช่องทางต่างๆ ดังนี้

 • ข้อมูลที่ท่าน ให้ไว้กับโรงพยาบาลฯ โดยตรง ซึ่งรวมถึง การลงทะเบียนเป็นผู้ป่วยที่เข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลฯ การลงทะเบียนเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของโรงพยาบาลฯ หรือจากความสมัครใจของท่านในการทำแบบสอบถาม (Survey) หรือการโต้ตอบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail) หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ ระหว่างโรงพยาบาลฯ และท่าน
 • ข้อมูลที่ได้รับจากครอบครัวตัวแทนของท่าน หรือบุคคลที่ท่านได้มอบหมายให้ติดต่อกับโรงพยาบาลฯ
 • ข้อมูลส่วนบุคคลที่โรงพยาบาลฯ ได้รับจากนิติบุคคลอื่นที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
 • ข้อมูลที่ได้รับจากบุคคลที่สาม เช่น ธุรกิจในเครือข่าย ตัวแทนจำหน่าย หรือผู้ให้บริการของโรงพยาบาล หน่วยงานภาครัฐ สถานพยาบาลอื่นที่ท่านใช้บริการ และประสงค์จะให้มีการส่งข้อมูลให้กับโรงพยาบาลฯ สื่อสังคมออนไลน์ หรือสื่อประชาสัมพันธ์อื่นๆ ที่ท่านเลือกใช้เพื่อเข้ารับบริการ

วัตถุประสงค์ของการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

 • วัตถุประสงค์ในการให้บริการทางการแพทย์ เช่น เพื่อการลงทะเบียนผู้ป่วย บันทึกการยืนยันตัวตน รวมถึงการจัดทำระเบียนผู้ป่วย ในการให้บริการทางการแพทย์ นัดหมายแพทย์ ส่งข้อความแจ้งเตือนการนัดหมายแพทย์ ส่งข่าวสารแนะนำบริการของโรงพยาบาลฯ การยืนยันตัวตนของผู้ป่วย การวิเคราะห์ วินิจฉัยโรค ให้คำปรึกษาจัดหาบริการ หรือส่งมอบบริการของโรงพยาบาลฯ การประสานงานและส่งต่อข้อมูลซึ่งจะช่วยให้การส่งต่อผู้ป่วยมีความรวดเร็วขึ้น เป็นต้น
 • วัตถุประสงค์ด้านการวิเคราะห์ พัฒนาและปรับปรุงการให้บริการ รวมถึงจัดทำข้อมูลสถิติ เช่น การทำวิจัยหรือวิเคราะห์กลยุทธ์ ในการพัฒนาปรับปรุง และเพื่อคงไว้ซึ่งคุณภาพของบริการการจัดทำข้อมูลสถิติเกี่ยวกับบริการของโรงพยาบาลฯ เพื่อการศึกษา และวิเคราะห์ข้อมูลภายในของโรงพยาบาลฯการทำแบบสำรวจ การประเมินความพึงพอใจ การส่งข้อเสนอแนะความคิดเห็นและข้อร้องเรียนต่างๆ เป็นต้น
 • วัตถุประสงค์ทางการตลาด เช่น การส่งเสริมการขายและลูกค้าสัมพันธ์ การส่งข้อมูลเกี่ยวกับโปรโมชั่นผลิตภัณฑ์และบริการ รายการส่งเสริมการขาย และธุรกิจพันธมิตร สำรวจความพึงพอใจของลูกค้า วิจัยตลาด วิเคราะห์ทางสถิติ ประมวลผลและแสดงผลเพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการ หรือสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆให้แก่ ผู้ใช้บริการได้รับประโยชน์ยิ่งขึ้น เป็นต้น
 • วัตถุประสงค์ทางบัญชีหรือทางการเงิน เช่น การตรวจสอบการชำระเงินผ่านบัตรเครดิต การเรียกเก็บเงินและการตรวจสอบความถูกต้องการขอคืนเงิน
 • วัตถุประสงค์ทางด้านงานตรวจสอบภายใน เช่น การทดสอบความมีตัวตน ตรวจสอบการออกหลักฐานทางการเงิน (ใบเสร็จหรือใบแจ้งหนี้ของผู้ป่วย) ตรวจสอบข้อมูลการใช้บริการ การทดสอบรายการ นำสถิติข้อมูลมาใช้บริหารจัดการ วิเคราะห์ข้อมูล ส่งรายงานการใช้บริการให้ผู้ตรวจสอบภายในบริษัทภายนอก เป็นต้น
 • วัตถุประสงค์อื่นๆ เช่น เพื่อสนับสนุนความมั่นคงและความปลอดภัยของโรงพยาบาลฯ เพื่อประเมินและจัดการตามคำร้องต่างๆ จากท่าน เพื่อป้องกันและตรวจสอบการปลอมแปลง เพื่อตรวจสอบ วิเคราะห์และจัดทำเอกสารตามคำร้องขอหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย เพื่อปฏิบัติตามกฎของโรงพยาบาลฯ เป็นต้น

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อผู้อื่นในกรณีใดและอย่างไร

 • โรงพยาบาลฯ จะไม่จัดสรร เปิดเผย หรือถ่ายโอนข้อมูลและข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการหรือผู้ดูแลให้แก่นิติบุคคลหรือบุคคลใดๆ ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อวัตถุประสงค์ในการนำไปใช้โดยอิสระ เว้นแต่ผู้ใช้บริการ หรือผู้ดูแลได้ร้องขอและให้อำนาจแก่โรงพยาบาลฯ หรือเป็นการเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายอนุญาต การเปิดเผยข้อมูลตามที่กฎหมายกำหนดการเปิดเผยข้อมูลตามคำสั่งศาลหรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
 • โรงพยาบาลฯ มุ่งหมายให้การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลจำกัดอยู่เพียงเพื่อวัตถุประสงค์แต่เดิมที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ ที่เกี่ยวข้องเท่านั้น เพื่อการดำเนินการทางธุรกิจและการบริหารจัดการของโรงพยาบาลฯ รวมถึงกรณีที่จำเป็นต้องเปิดเผย เพื่อจัดหาสินค้าและบริการ ทั้งด้านยาเวชภัณฑ์วัสดุอุปกรณ์การแพทย์ และบริการด้านเช่าเครื่องมือแพทย์เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัยหรือปฏิบัติตามกฎหมาย
 • โรงพยาบาลฯ อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อหน่วยงานภายนอกโรงพยาบาลฯ เพื่อวัตถุประสงค์เดียวกับที่มีการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น หรือเพื่อวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้อง เช่น เพื่อทำการเบิกจ่ายกับบริษัทประกันทั้งในและนอกประเทศ เพื่อส่งตรวจทางห้องปฏิบัติการภายนอก โรงพยาบาลฯ เพื่อเหตุผลด้านการรักษาความปลอดภัยหรือปฏิบัติตามกฎหมาย
 • เว็บไซต์และแอปพลิเคชันบนมือถือของโรงพยาบาลฯอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์ที่ดำเนินการ โดยบุคคลภาย นอก ซึ่งรวมถึงหน่วยงานอื่นๆในกรณีดังกล่าวโรงพยาบาลฯไม่ใช่ผู้ควบคุมเว็บไซต์เหล่านั้นหากท่านไปตามลิงก์เหล่านี้นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่มีผลกับเว็บไซต์ของบุคคลภายนอกโปรดทราบว่าโรงพยาบาลฯไม่สามารถรับผิดชอบใดๆต่อการใช้หรือการปฏิบัติต่อข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยบุคคลภายนอกดังกล่าว เนื่องจากอยู่ภายนอกการควบคุมของโรงพยาบาลฯ
 • ก่อนที่ท่านจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านบนเว็บไซต์ที่มีลิงก์ปรากฏอยู่บนเว็บไซต์ของโรงพยาบาลฯ หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันสำหรับอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่ใดๆ โรงพยาบาลฯขอแนะนำให้ท่านอ่านนโยบายเรื่องความเป็นส่วนตัวของข้อมูล ตลอดจนข้อกำหนดและเงื่อนไขในการใช้เว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนั้นก่อน

การปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัว

โรงพยาบาลฯ อาจทบทวน ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้เป็นครั้งคราว เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ โรงพยาบาลฯ จะเผยแพร่ประกาศฉบับปรับปรุงลงบนเว็บไซต์และช่องทางอื่นๆของโรงพยาบาลต่อไป

การเก็บรักษา ระยะเวลา และมาตรการความปลอดภัย

โรงพยาบาลฯ จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลไว้ตราบเท่าที่จำเป็น ตามสมควร เพื่อบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้แจ้งไว้ในประกาศฉบับนี้ โดยจะพิจารณาระยะเวลาที่เหมาะสมในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลจากระยะเวลาตามสัญญา อายุความตามกฎหมาย รวมถึงความจำเป็นที่ต้องเก็บข้อมูลส่วนบุคคลต่อไปตามระยะเวลาที่จำเป็น เพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการตรวจสอบจากภายในและภายนอก โรงพยาบาลฯ จะดูแลรักษาและเก็บข้อมูลส่วนบุคคลให้มีความปลอดภัยที่เหมาะสม และกำหนดสิทธิการเข้าถึงข้อมูลเป็นไปตามกำหนดระเบียบภายใน โรงพยาบาลฯ เพื่อรักษาความปลอดภัยในข้อมูลส่วนบุคคล

สิทธิของเจ้าของข้อมูล

การใช้สิทธิในเรื่องใดๆ ตามที่ระบุไว้นี้ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูล ของหนังสือแจ้งฉบับนี้ อนึ่ง สิทธิตามที่กำหนดไว้ในข้อนี้ อาจมีการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนดโรงพยาบาลฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบต่อไป

 • สิทธิในการได้รับแจ้งข้อมูล: ในกรณีที่ โรงพยาบาลฯ มีการเก็บ รวบรวม ใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ หรือที่นอกเหนือจากความยินยอมใดๆ ที่ได้ให้ไว้ โรงพยาบาลฯจะแจ้ง หรือขอความยินยอมจากเจ้าของข้อมูลก่อนการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่อยู่นอกวัตถุประสงค์ดังกล่าว
 • สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของตน และมีสิทธิที่จะร้องขอให้ เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลของเจ้าของข้อมูล
 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง: ในกรณีที่ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลมีการเปลี่ยนแปลง เจ้าของข้อมูลจะดำเนินการยื่นคำขอแก้ไขข้อมูลดังกล่าวตามวิธีการที่กำหนดไว้ได้ เพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของเจ้าของข้อมูลนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • สิทธิในการโอนถ่ายข้อมูลส่วนบุคคล: ในกรณีที่ระบบของ โรงพยาบาลฯ รองรับ เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะรับข้อมูลส่วนบุคคลของตน ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ โดยเครื่องมืออุปกรณ์อัตโนมัติ หรือขอให้โอนโดยอัตโนมัติได้
 • สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ลบหรือทำลาย หรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลที่เป็นเจ้าของข้อมูลได้
 • สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิขอให้ โรงพยาบาลฯ ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ดังนี้
 • เมื่อโรงพยาบาลฯ อยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อมูลตามที่เจ้าของข้อมูลร้องขอให้ดำเนินการปรับปรุงเพื่อทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นถูกต้องเป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด
 • เมื่อเป็นข้อมูลที่ต้องลบหรือทำลายตามข้อ 5 แต่เจ้าของข้อมูลขอให้ระงับการใช้ข้อมูลแทน
 • สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะคัดค้านการเก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวข้องกับตนได้
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม: เจ้าของข้อมูลมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ โดยการถอนความยินยอมดังกล่าวจะไม่กระทบต่อการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลใดๆที่เจ้าของข้อมูลได้ให้ความยินยอมไปแล้วก่อนหน้านี้ ทั้งนี้ หากการถอนความยินยอมจะส่งผลกระทบต่อข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องใด โรงพยาบาลฯ จะแจ้งให้เจ้าของข้อมูลทราบถึงผลกระทบจากการถอนความยินยอม

อนึ่ง โรงพยาบาลฯอาจปฏิเสธคำขอใช้สิทธิข้างต้น หากการดำเนินการใดๆเป็นไป เพื่อวัตถุประสงค์หรือเป็นกรณีที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือเป็นกรณีที่อาจส่งผลกระทบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิหรือเสรีภาพของเจ้าของข้อมูลหรือบุคคลอื่นหรือเป็นการดำเนินการ เพื่อการศึกษาวิจัยทางสถิติที่มีมาตรการปกป้องข้อมูลที่เหมาะสมหรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้อง การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

ติดต่อโรงพยาบาลฯ

หากท่านมีข้อสงสัยใดเกี่ยวกับนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ หรือประสงค์ที่จะใช้สิทธิเกี่ยวกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ โรงพยาบาลฯได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้

บริษัท โรงพยาบาลไทยนครินทร์ จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 345 ถนนเทพรัตน กม. 3.5 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพฯ 10260

เบอร์โทรศัพท์ 0-2340-7777

เบอร์โทรสาร 0-2340-6431

E-mail: info@thainakarin.co.th

การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

โรงพยาบาลฯ จะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติ กฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโรงพยาบาลฯ จะแจ้ง ให้ท่านทราบด้วยการอัปเดตข้อมูลลงในเว็บไซต์ของโรงพยาบาลhttps://thainakarin.co.th โดยเร็วที่สุด เพื่อให้ท่านได้ทราบถึงวิธีการที่โรงพยาบาลฯ เก็บรวบรวม ใช้จัดการเปิดเผยและคุ้มครองข้อมูล นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล มีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป