Shopping Cart

No products in the cart.

ศูนย์ทันตกรรม

เพื่อคืนความสดใสให้กับรอยยิ้มของคุณ ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลไทยนครินทร์ พร้อมให้คำปรึกษา แนะนำ และให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันในทุกช่วงวัย

ศูนย์ทันตกรรม ชั้น L

ศูนย์ทันตกรรม โรงพยาบาลไทยนครินทร์ พร้อมให้คำปรึกษาแนะนำและให้บริการตรวจรักษาผู้ที่มีปัญหาสุขภาพช่องปากและฟันในทุกช่วงวัย ด้วยการดูแลรักษาอย่างใกล้ชิดโดยทันตแพทย์และผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขาด้านทันตกรรม พร้อมด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยผ่านการตรวจสอบด้วยระบบที่ได้รับมาตรฐาน และความพร้อมของสถานที่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้เข้ามารับบริการทุกท่าน

การบริการ / การวินิจฉัย / การรักษา

ทันตกรรมสำหรับเด็ก

ให้บริการตรวจรักษา และทันตกรรมป้องกัน รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ปกครองในการดูแลสุขภาพช่องปากของเด็กอย่างถูกวิธี งานทันตกรรมสำหรับเด็กประกอบด้วยงานอุดฟัน การรักษารากฟันน้ำนมในรายที่การผุลุกลามไปถึงโพรงประสาทฟันน้ำนมด้วย SSC (STAINLESS STEEL CROWN) การเคลือบหลุมร่องฟัน และเคลือบฟลูออไรด์ เพื่อป้องกันฟันผุ การใส่เครื่องมือรักษาช่องว่างป้องกันฟันล้ม การแก้ไขการสบฟันที่ผิดปกติ

ทันตกรรมสำหรับผู้ใหญ่

ประกอบด้วยงานทันตกรรมสาขาต่าง ๆ ได้แก่

  1. ทันตกรรมบูรณะ ซ่อมแซมฟันที่เสียหายจากการผุ สึก แตก ด้วยการอุดฟันโดยใช้วัสดุคุณภาพต่าง ๆ ที่เหมาะสม เช่น COMPISITE RESIN, AMALGAM, INLAY, ONLAY การอุดแต่งช่องว่างฟันในฟันห่าง การปรับเปลี่ยนแก้ไขสีฟันที่ผิดปกติ หรือผิวฟันที่ผิดปกติด้วยการฟอกสีฟันด้วย Laser การทำ VENNEER FACING การครอบฟัน

  2. ทันตกรรมรักษารากฟัน การรักษาคลองรากฟันในฟันที่มีการอักเสบของโพรงประสาท และคลองรากฟัน การผ่าตัดปลายรากฟันร่วมกับการรักษาคลองรากฟัน

3. ทันตกรรมปริทันต์ การรักษาโรคเหงือกอักเสบ งานศัลย์ ปริทันต์ เพื่อแก้ไขความผิดปกติของเนื้อเยื่อรอบรากฟัน เช่น GINGIVECTOMY, OSSEOUS SURGERY, การเสริมกระดูก รอบรากฟัน (BONE GRAFT) การเพิ่มความยาวของตัวฟัน (CROWN LENGTHENING) ร่วมกันงานทันตกรรมใส่ฟัน เป็นต้น

4. ศัลยกรรมช่องปากและใบหน้า ได้แก่ การถอนฟัน การผ่าตัดฟันคุด การผ่าตัด ปรับแต่งกระดูกเกิน การผ่าตัดเนื้องอก ในช่องปาก การผ่าตัด แก้ไขความผิดปกติของการสบฟันและกระดูก ขากรรไกร เป็นต้น

5. ทันตกรรมบดเคี้ยว การแก้ไขปัญหาของระบบการบดเคี้ยว กล้ามเนื้อที่ใช้ในการบดเคี้ยว และข้อต่อขากรรไกรที่ผิดปกติ การสึก ของฟันที่ผิดปกติ การนอนกัดฟัน เป็นต้น

6. ทันตกรรมประดิษฐ์หรือทันตกรรมใส่ฟัน เพื่อแก้ไขปัญหาการบดเคี้ยวความผิดปกติของรูปร่างฟัน และใบหน้า ด้วยการใส่ฟันที่เหมาะสม เช่น การครอบฟัน, การทำสะพานฟัน, การใส่ฟันชนิดถอดได้ ซึ่งมีทั้งแบบ Plastic,โลหะ, Flexible ยืดหยุ่น, การใส่รากฟันเทียม เพื่อทดแทนฟันแท้ที่ถอนไป เป็นต้น

7. ทันตกรรมจัดฟัน การแก้ไขความผิดปกติของการสบฟัน การเรียงตัวของฟันที่ซ้อนเกไม่เป็นระเบียบ การแก้ไขความผิดปกติ ของการสบฟันและโครงสร้างใบหน้า ร่วมกับงานศัลยกรรมช่องปาก และใบหน้า การจัดฟันที่ล้มเอียงให้เข้าสู่สภาพปกติ ร่วมกับทันตกรรม ใส่ฟัน

ทีมแพทย์

ทพญ. ขวัญลักษณ์ โลศิริ

ทพ. คม มนทกานติกุล

ทพ. ธำรง ลิมปนาภา

ทพญ. นุศรา ศิริตันติกร

ทพ. ปกรณ์ แสงวิเชียร

ทพ. วสุ เสนาสุข

ทพญ. วันวัสสา สวินทร

ทพญ. สุรางค์ สมบุญธรรม

ทพญ. อุษณีย์ เสนาสุข

ทพ. โอฬาร สุวรรณเวช

ทพ. ขจรเดช วนรัตน์

ทพญ. ณัฐธร โอภาสวานิช

ทพญ. วรรณวิมล เกิดผล

ทพญ. เปรมฤดี ปฐมกสิกุล

ทพญ. ปรานี ผึ้งไผ่งาม

ทพ. ปรีชา อัศวนภ

ทพญ. ศิริพร ฮวบบางยอ

ทพ. ภูริศร์ ชมะนันทน์

ทพ. ปกป้อง ผดุงพงษ์

ทพญ.ศุภลักษณ์ พนมยงค์