Shopping Cart

No products in the cart.

activity_category กิจกรรมและข่าวสาร

เมืองไทยประกันชีวิต จับมือ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มอบสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า “MTL Health Buddy”

เมืองไทยประกันชีวิต จับมือ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มอบสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า ‘MTL Health Buddy’

Read Moreเมืองไทยประกันชีวิต จับมือ โรงพยาบาลไทยนครินทร์ มอบสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า ‘MTL Health Buddy’
ศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา รพ.ไทยนครินทร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Orange Cancer Clinic ประเทศกัมพูชา

ศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา รพ.ไทยนครินทร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Orange Cancer Clinic ประเทศกัมพูชา

Read Moreศูนย์มะเร็งและรังสีรักษา รพ.ไทยนครินทร์ ร่วมต้อนรับคณะผู้บริหารจาก Orange Cancer Clinic ประเทศกัมพูชา
รพ.ไทยนครินทร์ ก้าวหน้า พัฒนาด้านวิชาการต่อเนื่อง สู่มาตรฐานสากล ร่วมจัดงานประชุมวิชาการออนไลน์ แสดงศักยภาพด้านมะเร็งเต้านมครบทุกมิติ

รพ.ไทยนครินทร์ ก้าวหน้า พัฒนาด้านวิชาการต่อเนื่อง สู่มาตรฐานสากล ร่วมจัดงานประชุมวิชาการออนไลน์ แสดงศักยภาพด้านมะเร็งเต้านมครบทุกมิติ

Read Moreรพ.ไทยนครินทร์ ก้าวหน้า พัฒนาด้านวิชาการต่อเนื่อง สู่มาตรฐานสากล ร่วมจัดงานประชุมวิชาการออนไลน์ แสดงศักยภาพด้านมะเร็งเต้านมครบทุกมิติ
รพ.ไทยนครินทร์ ร่วมกับบริษัท อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม ‘สุขกาย สุขใจ ก่อนวัยเกษียณอายุ’

รพ.ไทยนครินทร์ ร่วมกับ บ.อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม ‘สุขกาย สุขใจ ก่อนวัยเกษียณอายุ’

Read Moreรพ.ไทยนครินทร์ ร่วมกับ บ.อีซูซุมอเตอร์ (ประเทศไทย) จัดกิจกรรม ‘สุขกาย สุขใจ ก่อนวัยเกษียณอายุ’
เปิดศูนย์เลสิกโฉมใหม่

รพ.ไทยนครินทร์ จับมือพันธมิตร อาร์เอ็กซ์ เปิดศูนย์เลสิกโฉมใหม่ พร้อมเทคโนโลยีเลสิกไร้ใบมีดจากเยอรมนี  FEMTO LASIK มอบการรักษาสายตาที่ปลอดภัย พักฟื้นไม่นาน

Read Moreรพ.ไทยนครินทร์ จับมือพันธมิตร อาร์เอ็กซ์ เปิดศูนย์เลสิกโฉมใหม่ พร้อมเทคโนโลยีเลสิกไร้ใบมีดจากเยอรมนี  FEMTO LASIK มอบการรักษาสายตาที่ปลอดภัย พักฟื้นไม่นาน