Shopping Cart

No products in the cart.

แผนกรังสีวินิจฉัย

บริการตรวจพิเศษและทั่วไปโดยรังสีเอกซเรย์ เอกซเรย์คอมพิวเตอร์ และเครื่องตรวจด้วยสนามแม่เหล็กไฟฟ้า 3.0T และเครื่องอัลตราซาวนด์ตรวจด้วยคลื่นความถี่สูง

แผนกรังสีวินิจฉัย ชั้น G

X-ray Department

การบริการ / การวินิจฉัย / การรักษา

 • เอกซเรย์ทั่วไป (General X-ray)

เป็นการตรวจเอกซเรย์ตามอวัยวะของร่างกาย เช่น เอกซเรย์ปอด เอกซเรย์กระดูกแขน ขา เอกซเรย์กระดูกสันหลัง เอกซเรย์ศีรษะ เป็นต้น ซึ่งจะใช้ในการวินิจฉัยเบื้องต้นว่าบริเวณที่ต้องการถ่ายเอกซเรย์มีความผิดปกติหรือไม่  สามารถให้บริการแก่ผู้รับบริการจำนวนมากและรวดเร็วมากขึ้น เพราะใช้ตัวรับภาพแบบดิจิตอล (Image Plate) รวมทั้งยังใช้ระบบการจัดเก็บภาพด้วยระบบคอมพิวเตอร์ (PACS) ทำให้สามารถส่งภาพและเรียกดูภาพเอกซเรย์ได้ด้วยความรวดเร็วขึ้น

 • ตรวจพิเศษทางรังสี (Special X-ray)

เป็นการตรวจพิเศษทางรังสีวิทยาเพื่อให้การตรวจวินิจฉัยมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น การกลืนแป้งตรวจดูกระเพาะอาหารจนถึงลำไส้เล็ก ตรวจดูลำไส้ใหญ่ด้วยการสวนแป้ง การตรวจดูระบบขับถ่ายปัสสาวะเห็นภาพต่อเนื่อง ให้ความแม่นยำเห็นรอยโรคชัดเจน ตรวจดูมดลูกและท่อรังไข่ที่ปีกมดลูก ในผู้ที่มีภาวะมีบุตรยาก

 • เอกซเรย์เต้านมและการตรวจเต้านมด้วยอัลตร้าซาวด์ (Mammogram and Ultrasound)

เป็นการตรวจเอกซเรย์หาความผิดปกติของเต้านม เช่น ก้อนมะเร็ง หินปูนที่จับเกาะในเนื้อเต้านม ถุงน้ำ  (Cyst) ร่วมกับการตรวจกับเครื่องตรวจอัลตร้าซาวด์คลื่นความถี่สูง เพื่อเพิ่มความแม่นยำในการวินิจฉัย

 • การตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง (Ultrasound)

เป็นการตรวจด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสามารถใช้ตรวจส่วนต่างๆ ของร่างกาย ได้แก่ ส่วนคอ ส่วนอก ช่องท้อง และส่วนอื่นๆ ที่เป็นเนื้อเยื่ออ่อน (Soft Tissue)

 • การเอกซเรย์ฟันชนิดทั้งปาก (DENTAL PANORAMIC)

เป็นการตรวจเอกซเรย์ฟันดูสภาพของรูปร่างฟัน รากฟัน และขอบเขตของซี่ฟัน สามารถเป็นแนวให้ทางทันตแพทย์นำไปวางแผนจัดฟัน และรักษารากฟัน โดยการฝังรากเทียมได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

เทคโนโลยีทางการแพทย์ / เครื่องมือ / ห้องตรวจเฉพาะ       

 • เครื่องเอกซเรย์ทั่วไป
 • เครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ (64-Slice CT Scan )
 • เครื่องเอกซเรย์พิเศษระบบดิจิตอล (ทางเดินอาหารส่วนต้น ลำไส้เล็ก  ลำไส้ใหญ่  ระบบสืบพันธุ์สตรี กระเพาะปัสสาวะและท่อปัสสาวะ)
 • เครื่องเอกซเรย์เต้านม
 • เครื่องเอกซเรย์ฟันระบบดิจิตอล
 • เครื่องอัลตราซาวด์
 • เครื่องตรวจวัดความหนาแน่นของมวลกระดูก (Bone  Densitometer)
 • เครื่องตรวจวินิจฉัยโรคด้วยคลื่นเเม่เหล็กไฟฟ้า (MRI 3 Tesla)

ทีมแพทย์

พญ. ชุติมา ภัทราคม

พญ. กิ่งกาญจน์ ธรรมเทิดไท

นพ. ปิยะชาติ พันธเสน