Shopping Cart

No products in the cart.

ศูนย์หัวใจ

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ด้วยอุปกรณ์ครบครันทันสมัยตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาหัวใจอย่างละเอียด

ศูนย์หัวใจ ชั้น 3
ทุกวัน 08.00 - 20.00 น.

การบริการ / การวินิจฉัย / การรักษา

ให้บริการตรวจวินิจฉัยและรักษา ด้วยอุปกรณ์ครบครันทันสมัยตั้งแต่การตรวจวินิจฉัยเบื้องต้น การตรวจวินิจฉัยและดูแลรักษาหัวใจอย่างละเอียด การตรวจด้วยอุปกรณ์เฉพาะทางโรคหัวใจ การรักษาการผ่าตัด การติดตามดูแลในหออภิบาลผู้ป่วยหัวใจ ตลอดจนการฟื้นฟูสมรรถภาพหัวใจและ หลอดเลือด โดยทีมแพทย์เชี่ยวชาญโรคหัวใจ ทีมแพทย์ผ่าตัดหัวใจ และทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญในการดูแล ผู้ป่วยโรคหัวใจโดยเฉพาะ รวมทั้งสามารถรองรับเหตุหัวใจ ฉุกเฉิน 24 ชม.

 

ปรึกษาตรวจประเมินเบื้องต้น เกี่ยวกับภาวะความเสี่ยงของโรค รวมถึงการวินิจฉัยที่แม่นยำรวดเร็ว และการให้การรักษาด้วยยา รวมทั้งให้บริการตรวจวินิจฉัย รักษา ผ่าตัด และฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยโรคหัวใจแบบองค์รวมโดยทีมอายุรแพทย์โรคหัวใจ แพทย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู นักกายภาพบำบัด นักกำหนดอาหาร เภสัชกร และให้คำแนะนำการตรวจสุขภาพที่เหมาะสมกับผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจ

บริการ Non-Invasive

เป็นการตรวจสภาวะหัวใจโดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์สัมผัสภายนอกร่างกาย ซึ่งศูนย์หัวใจไทยนครินทร์สามารถให้บริการด้วยเครื่องมือและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ดังนี้

 • การตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG)
 • การตรวจสมรรถภาพหัวใจด้วยการออกกำลังกาย (EST)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูง (Echocardiography)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงก่อนและหลังออกกำลังกาย (Stress Echocardiography)
 • ตรวจหัวใจด้วยคลื่นเสียงสะท้อนความถี่สูงหลังได้รับยา (Dobutamine Echocardiography)
 • บันทึกคลื่นไฟฟ้าหัวใจ 24 ชั่วโมง เพื่อค้นหาสาเหตุที่ทำให้เป็นลมหมดสติ ใจสั่น แน่นเจ็บหน้าอก (Holter’s Monitor)

บริการ Invasive

 • ตรวจสวนหัวใจ และการฉีดสีตรวจหลอดเลือดหัวใจ
 • ขยายหลอดเลือดหัวใจตีบตันด้วยบอลลูนและตามด้วยขดลวด
 • ขยายลิ้นหัวใจด้วยบอลลูน
 • ผ่าตัดฝังเครื่องกระตุ้นหัวใจชนิดถาวร
 • การจี้ภาวะลัดวงจรของคลื่นไฟฟ้าในหัวใจด้วยคลื่นวิทยุ
 • การปิดช่องโหว่ของหัวใจที่เป็นมาแต่กำเนิด

ศูนย์หัวใจ พร้อมรับเหตุฉุกเฉิน 24 ชม.

ทีมช่วยเหลือผู้ป่วยวิกฤต โรคหัวใจ 24 ชม. 24 Hrs. Heart Rescue Team

ศูนย์หัวใจไทยนครินทร์ ตั้งอยู่ในแหล่งชุมชนที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็ว ทำให้ตระหนักถึงความรวดเร็วในการเข้าช่วยเหลือ ผู้ป่วยโรคหัวใจเมื่อเกิดอาการเจ็บแน่นหน้าอกอย่างรุนแรง (Heart Attack) ซึ่งเป็นผลให้หัวใจวาย หรือเสียชีวิต โดยมี แนวทางหลักในการเข้าช่วยเหลือ คือ สามารถรองรับเหตุฉุกเฉิน 24 ชม. ด้วยทีมแพทย์ พยาบาล ทีมประสานงานที่มีประสบการณ์โดยตรง และรวดเร็วด้วย

 • เทคโนโลยีเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ ห้อง Cath Lab และ ER ที่มีมาตรฐาน พร้อมช่วยชีวิตในทุกเวลา
 • ประสานงานและให้ความรู้กับชุมชนต่างๆ เกี่ยวกับการปฐมพยาบาลผู้ป่วยโรคหัวใจเบื้องต้น เพื่อช่วยลดอัตราความเสี่ยงต่อการเสียชีวิตของผู้ป่วย โรคหัวใจ
  เทคโนโลยีทางการแพทย์ / เครื่องมือ / ห้องตรวจเฉพาะ
 • เครื่องเอกซเรย์สวนหัวใจและหลอดเลือดชนิดสองระนาบ (Cardiac Catheterization Laboratory, Bi-Plane, X-ray System)
  เครื่องมือที่ใช้ในการวินิจฉัยโรคของหลอดเลือดที่มีภาวะอุดตันหลอดเลือดตีบ หรือมีการฉีกขาดของหลอดเลือดที่ทำให้เกิดเลือดออกในอวัยวะภายในได้

โรคและอาการ

 • โรคหัวใจ 
 • ภาวะหัวใจเต้นระริก 
 • ภาวะหัวใจล้มเหลว 
 • อาการเจ็บหน้าอก

ทีมแพทย์

นพ. กมล อุดล

พญ.นภาพร มโนวิทย์