LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลยุวประสาทไวทโยปถัมภ์

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น (เกียรตินิยม)

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรจิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
13:00-16:00 อาทิตย์สัปดาห์ที่ 1 - - - - - -