LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • หัวหน้าหน่วยโรคระบบทางเดินอาหาร วชิรพยาบาล
  • หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์ วชิรพยาบาล
  • รองผู้อำนวยการ วชิรพยาบาล ฝ่ายบริการ

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

วุฒิบัตร

  • DTM&H
  • อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร แพทยสภา
  • อนุมัติบัตรเวชศาสตร์ครอบครัว

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์ระบบทางเดินอาหารแห่งประเทศไทย
  • สมาคมแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัว

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- 08:00-12:00 น. 08:00-12:00 น. 08:00-12:00 น. - 08:00-12:00 น. -