LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย
  • แพทย์สภา
  • สมาคมกระดูกสันหลังแห่งประเทศไทย
  • ชมรม ThaiMISST

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - 16:00-20:00 น. - -