LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - 13:00-19:30 น. - 17:00-20:00 น. - -