LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลเชียงรายประชานุเคราะห์ 2557-2562
  • โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย 2565-2566

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

วุฒิบัตร

  • ประสาทศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
  • ประสาทศัลยศาสตร์หลอดเลือดสมอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สมาชิกสมาคมแพทย์

  • ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์
  • สมาคมหลอดเลือดสมองแห่งประเทศไทย

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- 16:00-18:00 น. - - - - -