LCP Large Image

ประวัติการทำงาน

  • โรงพยาบาลค่ายจิรประวัติ 2553-2554
  • โรงพยาบาลค่ายสุรสีห์ 2554-2555
  • โรงพยาบาลอนันทมหิดล 2555-2557
  • เรียนแพทย์ประจำบ้านอาชีวเวชศาสตร์ (3 ปี) 2557-2560
  • เรียนจบวุฒิบัตรแพทย์อาชีวเวชศาสตร์ 2560

ประวัติการศึกษา

  • แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

วุฒิบัตร

  • วุฒิบัตรเวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์

ตารางออกตรวจแพทย์

วันอาทิตย์ วันจันทร์ วันอังคาร วันพุธ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ วันเสาร์
- - - - - - 09:00-16:00 น. สัปดาห์ที่ 3,4,5